Aktualno

Najava Natječaja FLAG-a Tri mora za Mjeru 1.2.!
Najava Natječaja FLAG-a Tri mora za Mjeru 1.2.!
  • 15.09.2020.

FLAG "Tri mora" obavještava sve zainteresirane prijavitelje da su u tijeku pripreme za objavu Natječaja za Mjeru 1.2."Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulutre" iz LRSR "Tri mora"

U tijeku su posljednje pripreme FLAG "Tri mora" za raspisivanje Natječaja za Mjeru 1.2.. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulutre" u okviru Strateškog cilja 1. Lokalne razvojne strategije u ribarstvu "Tri mora".

Područje FLAG-a Tri mora karakterizira dugogodišnja tradicija ribarstva i snažan lokalni identitet vezan uz ribarsko nasljeđe što potvrđuju podatci obrađeni u analizi stanja. Intervencijama u okviru ovog cilja želi se ojačati konkurentnost i održivost sektora ribarstva sa direktnim unaprjeđenjem infrastrukture kao i razvoj proizvoda i modernizacija sredstava za rad subjekata u ribarstvu. Mjera 1.2. poduprijeti će aktivnosti koje će rezultirati jačanjem kapaciteta poduzetnika u ribarstvu i akvakulturi. 

FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1. raspisati će se sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu NN 27/2019, 77/2020) i Smjernicama za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

FLAG natječajem detaljno će se definirati predmet, svrha, iznos raspoloživih sredstava, uvjeti prihvatljivosti projekta, nositelja projekta, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te kriteriji odabira, s pratećom dokumentacijom, detaljan postupak odabira projekata, visina i intenzitet potpore s jasno definiranim kriterijima uvećanja, ako je primjenjivo, način, uvjeti i rokovi prijave projekta, rok provedbe projekta i prihvatljivosti troškova te popis priloga i obrazaca.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Mjere 2.1. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" odnositi će se na  sljedeće kategorije ulaganja;

1. Ulaganja u opremanje uzgajališta u akvakulturi u svrhu modernizacije poslovanja, čuvanja kvalitete, distribucije proizvoda i unaprjeđenja sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta; te ulaganja u građenje i/ili opremanje centra za pročišćavanje školjki (purifikacijski centar) i/ili otpremnog centra;

2. Ulaganja povezana s plovilom;

- opremanje plovila sa svrhom poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih te radnih uvjeta, podizanja kvalitete ulova na ribarskih plovilima, jačanja energetske učinkovitosti, 

- opremanje izvan ribarskog plovila koja doprinose unaprjeđenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila.

3. Promidžbene aktivnosti.

Prihvatljivi nositelj projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.2 je fizička ili pravna osoba u rangu/kategoriji  mikro, malog ili srednjeg poduzeća kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ, a koji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojen proizvodni pogon ili biti nositelji koncesijskog odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora;
  • Nositelj projekta za provedbu aktivnosti pod brojem 1. mora biti ovlaštenik povlastice/nositelj dozvole za akvakulturu;
  • Nositelj projekta za provedbu aktivnosti pod brojem 2. mora biti vlasnik plovila i/ili ovlaštenik važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova.

Nositelji moraju ispunjavati i druge uvjete koji će detaljno biti propisani FLAG Natječajem.

O svim važnim informacijama vezanim za objavu natječaja zainteresirani korisnici s FLAG područja biti će obaviješteni putem mrežne stranice FLAG -a "Tri mora".