LEADER/CLLD

LEADER (iz francuskog izraza "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale") je kratica koja označava "vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva."

LEDAER program je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. U svojoj evoluciji koja traje od 1991., LEADER je u tri prethodne generacije (LEADER I. - 1991.-1993.; LEADER II. - 1994.-1999., LEADER+ - 2000.-2006., Os LEADER 2007.-2013.) imao status inicijative, da bi u posljednjem planskom razdoblju 2007. - 2013. prerastao u integralni dio europske politike ruralnog razvoja - os LEADER i obvezni dio nacionalnih programa ruralnog razvoja zemalja-članica

CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

CLLD se provodi putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale, uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) LAGUR-i su definirani kao nositelji CLLD pristupa (putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu).

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. 

Sastoji se od sedam osnovnih elemenata - načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

 • Održivi razvoj 
 • Pristup temeljen na osobitostima područja
 • Pristup odozdo prema gore – prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionika
 • Uspostavljanje lokalnih partnerstava (LAG, FLAG)
 • Inovativnost
 • Integriran i multisektorski pristup
 • Umrežavanje
 • Suradnja

PROVEDBA U REPUBLICI HRVATSKOJ

CLLD, u razdoblju 2014.-2020., će se u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (3% ukupne alokacije – 67,5 mil.Eur), a u kasnijoj fazi je predviđeno i uključivanje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.

Zašto CLLD

Temeljeno na dosadašnjim iskustvima Inicijativa Zajednice i provedbi LEDAER osi 2007-2013: Više uputa zemljama članicama u provedbi pravnog okvira → više fleksibilnosti bez prevelikih ograničenja

Cilj CLLD-a

LEADER učiniti učinkovitijim za potporu inovacijama i lokalnom upravljanju

Konkretno:

 • Jačanje uloge Lokalnih razvojnih strategija kao centralnog alata za razvoj – oblikovanje i implementaciju (uključivo i poboljšanje monitoringa i evaluacije lokalnog razvoja)
 • Jačanje LEADER pristupa integralnom razvoju lokalnih područja
 • Jačanje slobode LAG-ova u odabiru projekata koji se najbolje uklapaju u njihove razvojne strategije
 • Jasna podjela zadaća između nadležnih tijela i LAG-ova (ovisno o odabranom modelu provedbe)
 • Veći fokus na animaciju i jačanje kapaciteta (posebno tijekom pripreme LRS)
 • Jačanje partnerskog/participacijskog pristupa – posebno privatnog sektora (civini i gospodarski)
 • Racionalizacija transnacionalne suradnje – prema konkretnim i jasno definiranim potrebama
 • Jačanja alata umrežavanja između LAG-ova (nacionalno) i na razin EU – sinergija nacionalnih instrumenata umrežavanja s drugim ESI fondovima (financiranje aktivnosti iz više izvora/fondova)
 • Omogućavanje ruralnim područjima provedbu stvarno integriranih i multisektorskih, multidisciplinarnih strategija za financiranje razvoja iz svih ESI fondova (podloga za multiizvorsko financiranje) bez obzira na veličinu/snagu područja
 • Poboljšanje ruralno – urbanih i ruralno – obalnih veza
 • Poboljšanje intervencija koje se odnose na društvena pitanja na područjima provedbe LEADER programa (teritoriju LAG-ova)

http://www.lmh.hr/leader-clld/clld