LEADER/CLLD

LEDAER program je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. U svojoj evoluciji koja traje od 1991., LEADER je u tri prethodne generacije (LEADER I. - 1991.-1993.; LEADER II. - 1994.-1999., LEADER+ - 2000.-2006., Os LEADER 2007.-2013.) imao status inicijative, da bi u posljednjem planskom razdoblju 2007. - 2013. prerastao u integralni dio europske politike ruralnog razvoja - os LEADER i obvezni dio nacionalnih programa ruralnog razvoja zemalja-članica.

LEADER (iz francuskog izraza "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale") je kratica koja označava "vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva."

LEADER pristup oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe/skupine - partnerstva koja pružaju direktnu potporu lokalnim razvojnim dionicima i projektima nacionalnih programa ruralnog razvoja

CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

CLLD se provodi putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale, uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) LAGUR-i su definirani kao nositelji CLLD pristupa (putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu).

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi.

Sastoji se od sedam osnovnih elemenata - načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

 • Održivi razvoj
 • Pristup temeljen na osobitostima područja
 • Pristup odozdo prema gore – prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionika
 • Uspostavljanje lokalnih partnerstava (LAG, FLAG)
 • Inovativnost
 • Integriran i multisektorski pristup
 • Umrežavanje
 • Suradnja

Cilj CLLD-a

omogućuje LAG-ovima da sveobuhvatno integriraju lokalne potrebe i rješenja te pomaže u jačanju veza između ruralnih, urbanih i ribarskih područja.

Konkretno:

 • Jačanje uloge Lokalnih razvojnih strategija kao centralnog alata za razvoj – oblikovanje i implementaciju (uključivo i poboljšanje monitoringa i evaluacije lokalnog razvoja)
 • Jačanje LEADER pristupa integralnom razvoju lokalnih područja
 • Jačanje slobode LAG-ova u odabiru projekata koji se najbolje uklapaju u njihove razvojne strategije
 • Jasna podjela zadaća između nadležnih tijela i LAG-ova (ovisno o odabranom modelu provedbe)
 • Veći fokus na animaciju i jačanje kapaciteta (posebno tijekom pripreme LRS)
 • Jačanje partnerskog/participacijskog pristupa – posebno privatnog sektora (civini i gospodarski)
 • Racionalizacija transnacionalne suradnje – prema konkretnim i jasno definiranim potrebama
 • Jačanja alata umrežavanja između LAG-ova (nacionalno) i na razin EU – sinergija nacionalnih instrumenata umrežavanja s drugim ESI fondovima (financiranje aktivnosti iz više izvora/fondova)
 • Omogućavanje ruralnim područjima provedbu stvarno integriranih i multisektorskih, multidisciplinarnih strategija za financiranje razvoja iz svih ESI fondova (podloga za multiizvorsko financiranje) bez obzira na veličinu/snagu područja
 • Poboljšanje ruralno – urbanih i ruralno – obalnih veza

LEADER se provodi u okviru nacionalnih i regionalnih programa ruralnog razvoja (RDP) svake države članice EU, sufinanciran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

U programskom razdoblju 2014.-2020., LEADER metoda je proširena pod širim pojmom Lokalni razvoj vođen zajednicom (CLLD) na tri dodatna EU fonda:

 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF);
 • Europski fond za regionalni razvoj (ERDF); i
 • Europski socijalni fond (ESF).

REPUBLIKA HRVATSKA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027

CLLD, u razdoblju 2021-2027., će se u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

U okviru novog Programa za pomorstvo i ribarstvo, uvažavajući pristup „odozdo prema gore“, lokalne zajednice imaju mogućnost, uzimajući u obzir analize i specifične potrebe, ciljeve i prioritete pojedinih područja, da u području ribarstva i akvakulture bolje iskoriste i ostvare dobit iz prilika koje im nudi održivo plavo gospodarstvo te da iskoriste i ojačaju okolišne, kulturne, socijalne i ljudske resurse, u sinergiji i komplementarnosti sa strategijama pametne specijalizacije (S3) relevantnima za područje, ako je primjenjivo, a što doprinosi i Europskom stupu socijalnih prava kroz promicanje jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada, poštenih uvjeti rada te socijalnoj zaštiti i uključenosti.