Statut LAGUR-a

Statut Udruge sadrži odredbe o nazivu i sjedištu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, teritorijalnom području djelovanja, zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima, djelatnostima kojima  se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva te pravima, obvezama, odgovornosti i stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanju skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, odgovornosti za obveze i naknadu štete, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i dr. važna pitanja za rad Udruge sukladno Zakonima i podzakonskim propisima Republike Hrvatske i Uredbama EU koje reguliraju provedbu CLLD/LEADER pristupa (lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) u okviru Zajedničke ribarstvene politike zemalja Europske unije

Statut LAGUR-a "Tri mora" možete preuzeti ovdje

Izmjene i dopune Statuta od 09.07.2021. možete preuzeti ovdje

II. Izmjene i dopune Statuta od 16.03.2022. možete preuzeti ovdje

III. Izmjene i dopune Statuta od 06.04.2023. možete preuzeti ovdje