Statut LAGUR-a

Statut Udruge sadrži odredbe o: nazivu i sjedištu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu ,,Tri mora”, teritorijalnom području djelovanja, zastupanju, izgledu pečata udruge,  odručju djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva te pravima, obvezama, odgovornosti i stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanju skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Statut LAGUR-a "Tri mora" možete preuzeti ovdje