Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH

Ova strategija je namijenjena djelovanju u sklopu sveobuhvatnog okvira kao odgovor na hijerarhijsku vezu između strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast, reformirane ZRP-e, Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR), Strategije EU za Dunavsku regiju (EUSDR, Stup „Zaštita okoliša“), Nacionalnog programa reformi, nacionalnih strateških razvojnih prioriteta koje je RH definirala u Sporazumu o Partnerstvu i sektorskim ambicijama koje su izrazili ključni dionici.

Budući da je druga najduža obala na Jadranskom moru, obalna linija RH ističe važnost pomorske i ribarstvene politike u RH. Tradicija, znanje i nove tehnologije igrat će značajnu ulogu u održivosti i dodanoj vrijednosti sektora. Kako bi se dalje zaštitio osjetljivi okoliš, kao što je Jadran, i kako bi se istovremeno doprinijelo stabilnom prihodu zaposlenih u sektoru ribarstva, potrebno je poduzeti određene napore kako bi se spojile te dvije potrebe.

U tom smislu, strateški ciljevi ovog programa doprinose ostvarivanju ciljeva ZRP-a i provedbi pojedinih dijelova EUSAIR-a. Strategija OP-a će doprinijeti postizanju smanjenja negativnog utjecaja na okoliš; sredstva će biti namijenjena očuvanju, zaštiti i obnovi morske bioraznolikosti i ribolovu resursa na razini maksimalnog održivog prinosa (MSY), a istovremeno će uključiti i zaštitu kvalitete okoliša te promicanje održivog turizma čime se pridonosi općoj dobrobiti i privlačnosti područja.

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH možete preuzeti ovdje.