Zatvoreni natječaji

Novosti iz Uprave ribarstva! Objavljen Pravilnik za provedbu Mjere II.12
  • 18.05.2020.
  • Zatvoren

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja“ („Narodne novine“, broj 57/20).

Dana 18. svibnja 2020. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja“ („Narodne novine“, broj 57/20).

Predmet potpore su aktivnosti koje uključuju poticanje zdravlja i dobrobiti životinja u akvakulturnim poduzećima, uključujući prevenciju i biosigurnost.

Korisnici potpore na temelju ovoga Pravilnika su ovlaštenici povlastice odnosno nositelji dozvole za akvakulturu i javnopravna tijela.

Prihvatljive aktivnosti:

a) kontrola i iskorjenjivanje bolesti u akvakulturi u skladu s uvjetima iz Uredbe (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 652/2014), uključujući nužne operativne troškove za ispunjavanje obveza iz plana (programa) iskorjenjivanja

b) razvoj opće najbolje prakse i najbolje prakse koja se posebno odnosi na vrste ili razvoj kodeksa ponašanja za biosigurnost ili zdravlje i potrebe dobrobiti životinja u akvakulturi

c) inicijative s ciljem smanjivanja ovisnosti akvakulture o veterinarskim lijekovima

d) veterinarske ili farmaceutske studije i širenje i razmjena informacija i najboljih praksi u pogledu veterinarskih bolesti u akvakulturi, s ciljem promicanja odgovarajuće uporabe veterinarskih lijekova

e) uspostava i rad skupina za zaštitu zdravlja u akvakulturnom sektoru.

Pravilnik će se provoditi putem natječaja kojim se definira način i rok podnošenja zahtjeva, razdoblje prihvatljivosti troškova te iznos javne potpore koji se može ostvariti.

Pravilnik možete preuzeti ovdje