Zatvoreni natječaji

Novosti iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva!
  • 17.04.2020.
  • Zatvoren

Objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva objavilo je 16. travnja 2020. godine Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“.

Predmet potpore su aktivnosti s ciljem razvoja akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliša.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na uzgajališta koja se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 i podložne su posebnim upravljačkim zahtjevima koji proizlaze iz označavanja područja mreže NATURA 2000 u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.) i Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26. 1. 2010.).

Korisnici potpore su ovlaštenici povlastice/nositelji dozvole za akvakulturu, a potpora se dodjeljuje za uzgajališta za koja su upravljački zahtjevi ekološke mreže Natura 2000 propisani u skladu sa Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20) te su sastavni dio Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta/Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta/Ugovora koji definira pravo korištenje voda za obavljanje akvakulture.

Informacije vezane za podnošenje zahtjeva za potporu i popis dokumentacije koje je potrebno priložiti zahtjevu nalaze se na poveznici

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ možete pogledati ovdje