Zatvoreni natječaji

3. Natječaj FLAG-a Tri mora u okviru Mjere 1.2.!
  • 28.09.2021.
  • Zatvoren

Vrlo važna obavijest! Promjena adrese za slanje pismena!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 14.04.2023. usvojena je Odluka o izmjeni adrese sjedišta i adrese za slanje pismena u okviru svih FLAG Natječaja. Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi korisnici FLAG Natječaja da od ponedjeljka 17.04.2023. svoja pismena vezana za projektne prijave, umjesto na adresu Nikole Tavelića 11 u Posedarju sada dostavljaju na adresu;

Lokalna akcijska grupa "Tri mora"

Centar za razvoj i edukaciju

Grabi 26, 23241 Poličnik (uz obvezne napomene propisane natječajem za svaku vrstu zahtjeva)

 

Važna obavijest! Izmjena FLAG natječaja!

Upravni odbor LAGUR-a Tri mora usvojio je, na sjednici održanoj 10.12.2021. godine, Odluku ID_FM3-02-020, UB_03-21-2, o izmjeni 3. FLAG Natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" u dijelu koji se odnosi na produženje roka za prijave  na natječaj. U ostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena. Odluku možete preuzeti ovdje

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 27. rujna 2021. godine usvojena je Odluka o usvajanju teksta natječaja te raspisivanju trećega (3) natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" u okviru specifičnog cilja 1. iz LRSR „Tri mora“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 25.10.2021. godine i traje do 23.12.2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2. iznose 188.400,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti od  1.421.854,80 HRK.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2. na ovom FLAG natječaju iznosi 129.125,90 EUR u kunskoj protuvrijednosti 974.513,16 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 500,00 EUR u protuvrijednosti HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 129.125,90 EUR u protuvrijednosti HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta.

Iznimno, intenzitet potpore može biti i do 100% za projekte koji ispune uvjete propisane u Poglavlju 2.5 FLAG Natječaja.

 
Osnovni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 28.09.2021.

Rok za prijavu: 25.10.2021. do 23.12.2021.

Iznos sredstava: 129.125,90 EUR

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2023.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

  • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

  • Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagurtrimora.hr

 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha jačanje konkurentnosti gospodarskog sektora ribartsva i akvakulture na ribarstvenom području FLAG-a Tri mora.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Jačanje konkurentnosti i održivosti sektora ribarstva i akvakulture na području Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tri mora.

Osnovni intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 1.2.

Intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere  1.2. u slučaju da projekt odnosno operacija zadovoljava kumulativno tri kriterija: zajedničkog korisnika, zajedničkog interesa i inovativne značajke, sukladno Pravilniku o provedbi LRSR, Članak 8. stavak 5.

Intenzitet potpore prihvatljivih troškova za operacije odnosno projekte koji ne ispunjavaju kumulativno kriterije zajedničkog korisnika, zajedničkog interesa i inovativne značajke, ali  nedvojbeno ispunjavaju kriterij inovativne značajke te je Nositelj ugostitelj iz Poglavlja 3.1., stavak 2. točka 2. teksta natječaja iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore prihvatljivih troškova za operacije koje provode organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorske organizacije sukladno Prilogu I Uredbe (EU) br. 508/2014 iznosi 75% ukupno prihvatljivh troškova.

 

Prihvatljivi nositelj projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.2 je gospodarski subjekt iz sektora ribarstva sukladno članku 2, točki f) Pravilnika za provedbu LRSR (NN, br. 27/2019, 77/2020) te gospodarski subjekt izvan sektora ribarstva u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)

- koji je subjektu poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu i to korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva,

- koji je subjekt u poslovanju s hranom koji se bavi ugostiteljstvom, odobren za djelatnost sukladno posebnim propisima te registriran kao Prvi kupac ribe.

 

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojen proizvodni pogon ili biti nositelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Nositelj mora ispunjavati i druge uvjete propisane poglavljem 3.1. FLAG Natječaja.

 

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su u slijedećim kategorijama:

  1. Ulaganja u građenje (izgradnja/rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prihvat i/ili preradu i/ili čišćenje i/ili skladištenje proizvoda ribarstva i/ili akvakulture u svrhu modernizacije poslovanja i unaprjeđenja sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
  2. Ulaganja u opremanje objekata ugostitelja – prvih kupaca ribe: nabava opreme i/ili IKT rješenja i/ili sustava za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje ;
  3. Ulaganja u nabavu i/ili opremanje specijaliziranih vozila (npr. hladnjača) u svrhu jačanja distribucije proizvoda ribarstva i akvakulture;
  4. Promidžbene aktivnosti

 

 

 

1.izmjena.2.FLAG natjecaj.FLAG 3M.M.1.2.B.V.3.1.pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.1.docx
Obrazac 1.B Lista troskova. (2)prerada.xlsx
Obrazac 1.C Poslovni plan_Odrzivost projekta_V.4.xlsx
Obrazac 2. Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 4. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 5. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
Obrazac 6. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 7. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
Obrazac 8. Zaposlenici.xlsx
NOVO!Obrazac 9.A Zahtjev za isplatu_EUR.V.1.docx
NOVO!Obrazac 9.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima.EUR. (3).xlsx
Obrazac 10. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 11. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1 (18).pdf
PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1 .pdf
PRILOG III Popis proizvoda ribarstva i akavakulture_V.1 (2).pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija LAGUR 3M_V5_I1-W.pdf
Prilog VII Pravilnik i Izmjene Pravilnika za odabir i provedbu LRSR Tri mora.zip
Prilog VIII Pravilnik-o-provedbi-LRSR-NN-27_19,22_20.pdf
Prilog IX Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute-za-čuvanje-dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija-MSP-a-1.pdf
Prilog XIII Vizualni-identitet-OP-za-pomorstvo-i-ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa-za-popunjavanje-obrasca-Zahtjeva-za-kontrolu-na-terenu-u-ranijoj-fazi.pdf
Staro!Tekst 3. FLAG natjecaja.FLAG 3M.M.1.2.B.V.3.0..pdf
STARO!Obrazac 9.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
STARO!Obrazac 9.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima. (3).xlsx

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 08.04.2022. donesena je Odluka o odabiru projekata te je temeljem rezultata cjelokupno provedenog postupka i konačnosti Odluka o odabiru usvojena Odluka o utvrđivanju konačne rang liste u okviru 3. Natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulutre" iz LRSR Tri mora za razdoblje 2014-2020.

Popis i konačna rang lista projekata prijavljenih na FLAG natječaj nalazi se ovdje.