Aktivni natječaji

 • Naslovna
 • Natječaji
 • Natječaji LAGUR-a
Novo! Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture
 • 27.02.2020.
 • Aktivan

PAŽNJA! VAŽNA OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE!

Dana 09. ožujka 2020. godine Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" usvojio je Odluku ID_F3M-02-005, UB_03-20-2 o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture“ iz LRSR „Tri mora“ u dijelu koji se odnosi na tehničku grešku u nazivu na način da umjesto "Mjera 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te proizvoda ribarstva i akvakulture iz LRSR „Tri mora." treba stajati "Mjera 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture iz LRSR „Tri mora“." U ostalom dijelu Natječaj za Mjeru 2.2. ostaje neizmjenjen.

 

Dana 27.02.2020. FLAG "Tri mora" objavljuje FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te proizvoda tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 11.03.2020. godine do 04.05.2020. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. iznose 275.000,00 EUR odnosno 2.075.425,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR, odnosno 7.547,00 HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 80.000,00 EUR, odnosno 603.760,00 HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore može iznositi 50% ili 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 27.02.2020

Rok za prijavu: 04.05.2020.

Iznos sredstava: 2.075.425,00 HRK

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2021.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Osobno u vrijeme konzultacija, u sjedištu FLAG-a „Tri mora“ na adresi Nikole Tavelića 11, 23242 Posedarje 

        Vrijeme konzultacija biti će objavljeno na web stranici FLAG-a 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te proizvoda tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha svrha potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te proizvoda tradicije ribarstva i akvakulture na ribarstvenom području FLAG-a "Tri mora" koje obuhvaća područje 7 jedinica lokalne samouprave.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i proizvoda tradicije ribarstvenog područja.

 

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.2.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje dva kriterija:

 • - Zajednički korisnik i
 • - Zajednički interes.

 

Ukoliko operaciju odnosno projekt ne provodi javnopravno tijelo te ista ne ispunjava kriterije zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, ali nedvojbeno ima inovativne značajke, intenzitet potpore iznosi 100%.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 2.2. su:

  1. Gospodarski subjekti iz sektora ribarstva sukladno Čl. 2, točki f) Pravilnika o provedbi LRSR; u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je primjenjivo);
  2. Gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva; u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je je primjenjivo);
  3. Poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo); u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)
  4. Javna ustanova
  5. Odgojno-obrazovna ustanova
  6. Jedinica lokalne samouprave
  7. Turistička zajednica
  8. Organizacija civilnog društva (Udruga u ribarstvu/ Udruga izvan sektora ribarstva, Zaklada)

 

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojeni proizvodni pogon ili biti nositelj koncesijskog odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Iznimno, Nositelj projekta iz Poglavlja 3.1.teksta Natječaja, točka 3., 4., 5. i 8. ne mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja Tri mora pod uvjetom da se aktivnosti/operacije provode na ribarstvenom području Tri mora i tematski su vezane za promociju kulturne – maritimne baštine i proizvoda tradicije ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja Tri mora.

Nositelji projekta moraju ispunjavati i ostale uvjete propisane FLAG Natečajem.

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Opremanje javnih prostora za predstavljanje/interpretaciju maritimne baštine i turističko posjećivanje područja; opremanje/restauracija predmeta/objekata/nosača/plovila i sl. vezanih za lokalnu ribarsku/pomorsku baštinu; tematske staze, dječja igrališta;
 2. Aktivnosti vrednovanja i zaštite maritimne baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja; izrada relevantnih studija, dokumenata i istraživanja povijesti u području ribarske/pomorske tradicije i baštine, organizacija izložbi, dizanje svijesti javnosti o baštini, uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKTrješenja i sl.), izrada knjiga, publikacija, brošura i sl. radi diseminacije znanja, vještina, načina ponašanja i običaja;
 3. Organizacija manifestacija/sajmova i sl. događanja s ciljem vrednovanja i promocije maritimne baštine i gastronomije zasnovane na proizvodima ribarstva i akvakulture, uključujući najam i /ili nabavu opreme za provedbu manifestacija;
 4. Edukativne aktivnosti o značaju i potrebi očuvanja maritimne baštine te lokalne gastronomije i proizvoda zasnovanih na tradiciji ribarstva i akvakulture te važnosti konzumacije ribljih proizvoda;
 5. Promidžbene aktivnosti i vidljivost.

 

PITANJA I ODGOVORI MJERA 2.2.

1. Pitanja i odgovori od 25.03.2020.

NOVO! FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.1.1.pdf
NOVO! Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.1.docx
NOVO! Obrazac 1.B Lista troskova_V-1.1.xlsx
NOVO! Obrazac 1.C Odrzivost projekta - izračun neto prihoda.xlsx
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
NOVO! Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.1.docx
NOVO! Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
NOVO! Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
NOVO! Obrazac 8.B Izjava o izdacima_V1.0.xlsx
NOVO! Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 10. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
NOVO! Obrazac 11. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.1.docx
NOVO! Obrazac 12. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
NOVO! PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1..pdf
NOVO! PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1.pdf
NOVO! PRILOG III LPT-Pravila i upute za izracun troskova_V.1.pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija_LAGUR TRI MORA.pdf
Prilog VII Pravilnik-o-provedbi-LRSR-NN-27_19.pdf
Prilog VIII Pravilnik za provedbu i odabir projekata LRSR Tri mora.pdf
Prilog IX Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute-za-čuvanje-dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija-MSP-a-1.pdf
Prilog XIII Vizualni-identitet-OP-za-pomorstvo-i-ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa-za-popunjavanje-obrasca-Zahtjeva-za-kontrolu-na-terenu-u-ranijoj-fazi.pdf