Zatvoreni natječaji

 • Naslovna
 • Natječaji
 • Natječaji LAGUR-a
Novo! Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture
 • 27.02.2020.
 • Zatvoren

VRLO VAŽNA OBAVIJEST! PONIŠTEN NATJEČAJ LAGUR-A "TRI MORA" ZA MJERU 2.2.

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" odžanoj dana 26. svibnja 2020. godine usvojena je Odluka ID_F3M-02-007, UB_03-20-2 o poništenju Natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture“ iz LRSR „Tri mora" zbog razloga iz čl. 24. točka 11. b Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN; 27/19) zbog koje je onemogućena daljnja provedba natječaja.  

PAŽNJA! VAŽNA OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE!

Dana 15. travnja 2020. godine Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" usvojio je Odluku ID_F3M-02-006, UB_03-20-3 o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture“ iz LRSR „Tri mora“ u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prijave na natječaj, time da se isti produljuje do 01. lipnja 2020. godine. U ostalom dijelu Natječaj za Mjeru 2.2. ostaje neizmjenjen.

PAŽNJA! VAŽNA OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE!

Dana 09. ožujka 2020. godine Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" usvojio je Odluku ID_F3M-02-005, UB_03-20-2 o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture“ iz LRSR „Tri mora“ u dijelu koji se odnosi na tehničku grešku u nazivu na način da umjesto "Mjera 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te proizvoda ribarstva i akvakulture iz LRSR „Tri mora." treba stajati "Mjera 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture iz LRSR „Tri mora“." U ostalom dijelu Natječaj za Mjeru 2.2. ostaje neizmjenjen.

 

Dana 27.02.2020. FLAG "Tri mora" objavljuje FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te proizvoda tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 11.03.2020. godine i traje do 01.06.2020. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. iznose 275.000,00 EUR odnosno 2.075.425,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR, odnosno 7.547,00 HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 80.000,00 EUR, odnosno 603.760,00 HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore može iznositi 50% ili 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 27.02.2020

Rok za prijavu: 04.05.2020. 01.06.2020.

Iznos sredstava: 2.075.425,00 HRK

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2021.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Osobno u vrijeme konzultacija, u sjedištu FLAG-a „Tri mora“ na adresi Nikole Tavelića 11, 23242 Posedarje 

        Vrijeme konzultacija biti će objavljeno na web stranici FLAG-a 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te proizvoda tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha svrha potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te proizvoda tradicije ribarstva i akvakulture na ribarstvenom području FLAG-a "Tri mora" koje obuhvaća područje 7 jedinica lokalne samouprave.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i proizvoda tradicije ribarstvenog područja.

 

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.2.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje dva kriterija:

 • - Zajednički korisnik i
 • - Zajednički interes.

 

Ukoliko operaciju odnosno projekt ne provodi javnopravno tijelo te ista ne ispunjava kriterije zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, ali nedvojbeno ima inovativne značajke, intenzitet potpore iznosi 100%.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 2.2. su:

  1. Gospodarski subjekti iz sektora ribarstva sukladno Čl. 2, točki f) Pravilnika o provedbi LRSR; u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je primjenjivo);
  2. Gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva; u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je je primjenjivo);
  3. Poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo); u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)
  4. Javna ustanova
  5. Odgojno-obrazovna ustanova
  6. Jedinica lokalne samouprave
  7. Turistička zajednica
  8. Organizacija civilnog društva (Udruga u ribarstvu/ Udruga izvan sektora ribarstva, Zaklada)

 

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojeni proizvodni pogon ili biti nositelj koncesijskog odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Iznimno, Nositelj projekta iz Poglavlja 3.1.teksta Natječaja, točka 3., 4., 5. i 8. ne mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja Tri mora pod uvjetom da se aktivnosti/operacije provode na ribarstvenom području Tri mora i tematski su vezane za promociju kulturne – maritimne baštine i proizvoda tradicije ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja Tri mora.

Nositelji projekta moraju ispunjavati i ostale uvjete propisane FLAG Natečajem.

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Opremanje javnih prostora za predstavljanje/interpretaciju maritimne baštine i turističko posjećivanje područja; opremanje/restauracija predmeta/objekata/nosača/plovila i sl. vezanih za lokalnu ribarsku/pomorsku baštinu; tematske staze, dječja igrališta;
 2. Aktivnosti vrednovanja i zaštite maritimne baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja; izrada relevantnih studija, dokumenata i istraživanja povijesti u području ribarske/pomorske tradicije i baštine, organizacija izložbi, dizanje svijesti javnosti o baštini, uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKTrješenja i sl.), izrada knjiga, publikacija, brošura i sl. radi diseminacije znanja, vještina, načina ponašanja i običaja;
 3. Organizacija manifestacija/sajmova i sl. događanja s ciljem vrednovanja i promocije maritimne baštine i gastronomije zasnovane na proizvodima ribarstva i akvakulture, uključujući najam i /ili nabavu opreme za provedbu manifestacija;
 4. Edukativne aktivnosti o značaju i potrebi očuvanja maritimne baštine te lokalne gastronomije i proizvoda zasnovanih na tradiciji ribarstva i akvakulture te važnosti konzumacije ribljih proizvoda;
 5. Promidžbene aktivnosti i vidljivost.

 

PITANJA I ODGOVORI MJERA 2.2.

1. Pitanja i odgovori od 25.03.2020.

2. Pitanja i odgovori od 20.04.2020.

NOVO 15.4.20. Tekst FLAG natjecaja_FLAG 3M_M 2.2._V.1.pdf
NOVO! Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.1.docx
NOVO! Obrazac 1.B Lista troskova_V-1.1.xlsx
NOVO! Obrazac 1.C Odrzivost projekta - izračun neto prihoda.xlsx
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
NOVO! Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.1.docx
NOVO! Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
NOVO! Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
NOVO! Obrazac 8.B Izjava o izdacima_V1.0.xlsx
NOVO! Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 10. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
NOVO! Obrazac 11. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.1.docx
NOVO! Obrazac 12. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
NOVO! PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1..pdf
NOVO! PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1.pdf
NOVO! PRILOG III LPT-Pravila i upute za izracun troskova_V.1.pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija_LAGUR TRI MORA.pdf
Prilog VII Pravilnik-o-provedbi-LRSR-NN-27_19.pdf
Prilog VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata LRSR Tri mora.pdf
Prilog IX Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute-za-čuvanje-dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija-MSP-a-1.pdf
Prilog XIII Vizualni-identitet-OP-za-pomorstvo-i-ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa-za-popunjavanje-obrasca-Zahtjeva-za-kontrolu-na-terenu-u-ranijoj-fazi.pdf

Natječaj za Mjeru 2.2. poništen.