Zatvoreni natječaji

 • Naslovna
 • Natječaji
 • Natječaji LAGUR-a
Novo! Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture
 • 28.05.2020.
 • Zatvoren

Obavijest - izmjene FLAG natječaja!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 20.08.2021. godine usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR Tri mora ID_F3M-02-14, UB_03-21-2 od 20.08.2021. zbog usklađivanja teksta natječaja u Poglavlju 6.2. teksta natječaja, u dijelu koji se odnosi na rok prihvatljivosti troškova. U ostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena. Odluku o izmjenama možete preuzeti ovdje.

Obavijest - izmjene FLAG natječaja!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 17.12.2020. godine usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR Tri mora ID_F3M-02-007, UB_03-20-3 od 26.05.2020. zbog razloga iz čl. 24.st.10. Pravilnika za provedbu LRSR (NN, br. 27/19,77/20) u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu time da je isti produžen do 31.12.2023. godine i dijelu koji se odnosi na alokaciju financijskih sredstava time da se ista povećava u okviru predmetnog natječaja. U ostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena. Odluku možete preuzeti ovdje

 

Obavijest - izmjene FLAG natječaja!

Upravni Odbor FLAG-a "Tri mora" donio je 11. studenog 2020. godine Odluku o ispravci greške tehničke prirode u dokumentaciji natječaja koja se tiče pogrešnog zbroja ukupnog mogućeg broja bodova temeljem kriterija ocjenjivanja u Poglavlju 8. teksta Natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture". U ostalom dijeu natječaj nije bilo izmjena. Odluku o ispravci greške možete preuzeti ovdje.

Dana 28.05.2020. FLAG "Tri mora" objavljuje FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 02.06.2020. godine i traje do 02.07.2020. godine. Završni dan za prijave je 02.07.2020.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. iznose 275.000,00 EUR 342.000,00 EUR odnosno 2.075.425,00 2.581,074,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR, odnosno 7.547,00 HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 80.000,00 EUR, odnosno 603.760,00 HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore može iznositi 50% ili 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 
Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 02.06.2020.

Rok za prijavu: 02.07.2020.

Iznos sredstava: 2.075.425,00 HRK  2.581,074,00 HRK

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2021. 31.12.2023.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Osobno u vrijeme konzultacija, u sjedištu FLAG-a „Tri mora“ na adresi Nikole Tavelića 11, 23242 Posedarje 

        Vrijeme konzultacija biti će objavljeno na web stranici FLAG-a 

 

 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture na ribarstvenom području FLAG-a "Tri mora" koje obuhvaća područje 7 jedinica lokalne samouprave.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i tradicije ribarstvenog područja.

 

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.2.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje dva kriterija:

 • - Zajednički korisnik i
 • - Zajednički interes.

 

Ukoliko operaciju odnosno projekt ne provodi javnopravno tijelo te ista ne ispunjava kriterije zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, ali nedvojbeno ima inovativne značajke, intenzitet potpore iznosi 100%.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 2.2. su:

 1. Gospodarski subjekti iz sektora ribarstva sukladno Čl. 2, točki f) Pravilnika o provedbi LRSR; u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je primjenjivo)
 2. Gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva; u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je je primjenjivo);
 3. Poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo); u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)
 4. Javna ustanova
 5. Odgojno-obrazovna ustanova
 6. Jedinica lokalne samouprave
 7. Turistička zajednica
 8. Organizacija civilnog društva (Udruga u ribarstvu/ Udruga izvan sektora ribarstva, Zaklada)
 9.  

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojeni proizvodni pogon ili biti nositelj koncesijskog odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Iznimno, Nositelj projekta iz Poglavlja 3.1. teksta Natječaja, točka 3., 4., 5. i 8. ne mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja Tri mora pod uvjetom da se aktivnosti/operacije provode na ribarstvenom području Tri mora i tematski su vezane za promociju kulturne – maritimne baštine i  tradicije ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja Tri mora.

Nositelji projekta moraju ispunjavati i ostale uvjete propisane FLAG Natečajem.

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Opremanje javnih prostora za predstavljanje/interpretaciju maritimne baštine i turističko posjećivanje područja; opremanje/restauracija predmeta/objekata/nosača/plovila i sl. vezanih za lokalnu ribarsku/pomorsku baštinu; tematske staze, dječja igrališta;
 2. Aktivnosti vrednovanja i zaštite maritimne baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja; izrada relevantnih studija, dokumenata i istraživanja povijesti u području ribarske/pomorske tradicije i baštine, organizacija izložbi, dizanje svijesti javnosti o baštini, uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKTrješenja i sl.), izrada knjiga, publikacija, brošura i sl. radi diseminacije znanja, vještina, načina ponašanja i običaja;
 3. Organizacija manifestacija/sajmova i sl. događanja s ciljem vrednovanja i promocije maritimne baštine i gastronomije zasnovane na proizvodima ribarstva i akvakulture, uključujući najam i /ili nabavu opreme za provedbu manifestacija;
 4. Edukativne aktivnosti o značaju i potrebi očuvanja maritimne baštine te lokalne gastronomije i proizvoda zasnovanih na tradiciji ribarstva i akvakulture te važnosti konzumacije ribljih proizvoda;
 5. Promidžbene aktivnosti.
NOVO!3. Izmjena FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.1.3..pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.1.docx
Obrazac 1.B Lista troskova_V-1.1_ (1).xlsx
Obrazac 1.C Odrzivost projekta - izračun neto prihoda.xlsx
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.1.docx
Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
NOVO!Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu_EUR.V.1.docx
NOVO!Obrazac 8.B Izjava o izdacima_EUR.V1.0.xlsx
Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 10. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
Obrazac 11. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.1.docx
Obrazac 12. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1.pdf
PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1.pdf
PRILOG III LPT-Pravila i upute za izracun troskova_V.1.pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija_LAGUR TRI MORA.pdf
Prilog VII Pravilnik-o-provedbi-LRSR-NN-27_19.pdf
Prilog VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata LRSR Tri mora.pdf
Prilog IX Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute-za-čuvanje-dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija-MSP-a-1.pdf
Prilog XIII Vizualni-identitet-OP-za-pomorstvo-i-ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa-za-popunjavanje-obrasca-Zahtjeva-za-kontrolu-na-terenu-u-ranijoj-fazi.pdf
STARO!FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.1_.pdf
STARO! 1. Izmjena FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.1.1._.pdf
STARO! 2. Izmjena FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.1.2..pdf
STARO! Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
STARO!Obrazac 8.B Izjava o izdacima_V1.0.xlsx

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 14.01.2021. donesene su Odluke o odabiru projekata te je temeljem rezultata cjelokupno provedenog postupka i konačnosti Odluka usvojena Odluka o utvrđivanju konačne rang liste u okviru Natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR Tri mora za razdoblje 2014-2020.

Popis i konačna rang lista projekata prijavljenih na FLAG natječaj nalazi se ovdje