Zatvoreni natječaji

 • Naslovna
 • Natječaji
 • Natječaji LAGUR-a
Novo! Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja
 • 01.12.2020.
 • Zatvoren

Važna obavijest! Izmjene FLAG natječaja u okviru Mjere 2.1.

Na sjednici Upravnog odbora FLAG-a "Tri mora" održanoj 12.02.2021. donesena je Odluka o usvajanju izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prijava na način da se isti produžuje do 19.03.2021. godine. U ostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena. Odluku možete preuzeti ovdje.

Dana 01.12.2020. FLAG "Tri mora" objavljuje 4. po redu FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 31.12.2020. godine i traje do 25.02.2021. 19.03.2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. iznose 74.800,00 EUR odnosno 564.515,60 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000,00 EUR u protuvrijednosti HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 25.000,00 EUR u protuvrijednosti HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore može iznositi 50% ili 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 01.12.2020

Rok za prijavu: 31.12.2020. do 19.03.2021.

Iznos sredstava: 74.800,00 EUR

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2022.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagurtrimora.hr

Predmet ovog FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere  2.1. u okviru odobrene LRSR, čija je  svrha potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove mora, rijeka i priobalja.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i proizvoda tradicije ribarstvenog područja.

 

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.1.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje dva kriterija:

 • - Zajednički korisnik i
 • - Zajednički interes.

 

Ukoliko operaciju odnosno projekt ne provodi javnopravno tijelo te ista ne ispunjava kriterije zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, ali nedvojbeno ima inovativne značajke, intenzitet potpore iznosi 100%.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 2.1. su:

 1. Jedinica lokalne samouprave
 2. Turistička zajednica
 3. Organizacija civilnog društva (Udruga u ribarstvu/ Udruga izvan sektora ribarstva, Zaklada)
 4. Javna ustanova
 5. Odgojno-obrazovna ustanova
 6. Poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)
 7. Gospodarski subjekti u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je primjenjivo)

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojeni proizvodni pogon ili biti nositelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Iznimno, Nositelji projekta iz točke 3. i 4. ne mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja Tri mora pod uvjetom da se aktivnosti/operacije provode na ribarstvenom području Tri mora te jasno doprinose očuvanju bioraznolikosti te zaštiti okoliša i prirode ribarstvenog područja Tri mora.

Nositelji projekta moraju ispunjavati i ostale uvjete propisane FLAG Natečajem.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata ili prostora sustavima za edukaciju/interpretaciju visoko vrijedne prirodne baštine te sustavima/opremom za odlaganje otpada iz rijeka, mora i priobalja, s naglaskom na održiva rješenja odlaganja otpada na plažama;
 2. Aktivnosti čišćenje rijeka, mora i priobalja (plaža) na području LAGUR-a;
 3. Edukacijsko-informativne i promotivne aktivnosti o biološkoj raznolikosti rijeka, mora i priobalja i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša kao ključne razvojne resursne osnove, npr. savjetovanja, radionice, mentorstva, treninge, stručne skupove, razmjenu iskustava i prakse, studijska putovanja, tečajeve, festivale/manifestacije/javna događanja, medijske kampanje i sl.;
 4. Aktivnosti recikliranja otpada i stvaranje inovativnih proizvoda iz otpada prikupljenog iz rijeka, mora i priobalja;
 5. Aktivnosti istraživanja podmorja te ispitivanja i praćenja kakvoće mora u svrhu izrade znanstveno-stručnih studija ili publikacija za potporu održivom razvoju ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a;
 6. Uvođenje inovativnih rješenja za zaštitu okoliša i očuvanje biološke raznolikosti;
 7. Promidžbene aktivnosti.

Projekti u okviru Mjere 2.1. moraju doprinositi održivosti ribarstva i akvakulture.

 

PITANJA I ODGOVORI

Pitanja i odgovori 17.12.2020.

NOVO!FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.1._V.1.1..pdf
STARO!FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.1._V.1.pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.1.docx
Obrazac 1.B Lista troskova_V-1.1.xlsx
Obrazac 1.C Odrzivost projekta. (1).xlsx
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.1.docx
Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
Obrazac 8. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.1.docx
Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 10. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
Obrazac 11.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
Obrazac 11.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima_M_3.1._V 1.0.xlsx
Obrazac 12. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1 (10).pdf
PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1.pdf
PRILOG III LPT-Pravila i upute za izracun troskova_V.1 (4).pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija_LAGUR TRI MORA.pdf
Prilog VII Pravilnik-o-provedbi-LRSR-NN-27_19.zip
Prilog VIII Pravilnik i Izmjene Pravilnika za odabir i provedbu LRSR Tri mora.zip
Prilog IX Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute-za-čuvanje-dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija-MSP-a-1.pdf
Prilog XIII Vizualni-identitet-OP-za-pomorstvo-i-ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa-za-popunjavanje-obrasca-Zahtjeva-za-kontrolu-na-terenu-u-ranijoj-fazi.pdf