Zatvoreni natječaji

 • Naslovna
 • Natječaji
 • Natječaji LAGUR-a
Novo! Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja
 • 01.12.2020.
 • Zatvoren

Vrlo važna obavijest! Promjena adrese za slanje pismena!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 14.04.2023. usvojena je Odluka o izmjeni adrese sjedišta i adrese za slanje pismena u okviru svih FLAG Natječaja. Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi korisnici FLAG Natječaja da od ponedjeljka 17.04.2023. svoja pismena vezana za projektne prijave, umjesto na adresu Nikole Tavelića 11 u Posedarju sada dostavljaju na adresu;

Lokalna akcijska grupa "Tri mora"

Centar za razvoj i edukaciju

Grabi 26, 23241 Poličnik (uz obvezne napomene propisane natječajem za svaku vrstu zahtjeva)

 

Važna obavijest! Izmjene FLAG natječaja u okviru Mjere 2.1.

Na redovnoj sjednici Upravnog odbora FLAG-a "Tri mora" održanoj 14.03.2023. donesena je Odluka o usvajanju izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" u dijelu koji se odnosi na povećanje maksimalnog iznosa potpore po projektu u situaciji kada projektna prijava ispunjava uvjete iz Prilog IV Pravilnika za provedbu LRSR (NN74/2022). U ostalome dijelu natječaja nije bilo izmjena. Odluku možete preuzeti ovdje.

Važna obavijest! Izmjene FLAG natječaja u okviru Mjere 2.1.

Na izvanrednoj sjednici Upravnog odbora FLAG-a "Tri mora" održanoj od 25. do 26.01.2023. donesena je Odluka o usvajanju izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu te je isti moguće podnijeti do 31.12.2023. U ostalome dijelu natječaja nije bilo izmjena. Odluku možete preuzeti ovdje.

Važna obavijest! Izmjene FLAG natječaja u okviru Mjere 2.1.

Na sjednici Upravnog odbora FLAG-a "Tri mora" održanoj 09.07.2021. donesena je Odluka o usvajanju izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" u dijelu koji se odnosi na alokaciju financijskih sredstava time da se ista povećaca na 124.000,00€. U ostalome dijelu natječaja nije bilo izmjena. Odluku možete preuzeti ovdje.

Važna obavijest! Izmjene FLAG natječaja u okviru Mjere 2.1.

Na sjednici Upravnog odbora FLAG-a "Tri mora" održanoj 12.02.2021. donesena je Odluka o usvajanju izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prijava na način da se isti produžuje do 19.03.2021. godine. U ostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena. Odluku možete preuzeti ovdje.

Dana 01.12.2020. FLAG "Tri mora" objavljuje 4. po redu FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 31.12.2020. godine i traje do 25.02.2021. 19.03.2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. iznose 74.800,00 EUR  274.800,00 EUR.

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju iznose 124.000,00 EUR.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000,00 EUR.
Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 25.000,00 EUR 35.200,00 EUR.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore može iznositi 50% ili 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 01.12.2020

Rok za prijavu: 31.12.2020. do 19.03.2021.

Iznos sredstava: 74.800,00 EUR 124.000,00 EUR

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2023.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagurtrimora.hr

Predmet ovog FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere  2.1. u okviru odobrene LRSR, čija je  svrha potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove mora, rijeka i priobalja.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i proizvoda tradicije ribarstvenog područja.

 

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.1.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje dva kriterija:

 • - Zajednički korisnik i
 • - Zajednički interes.

 

Ukoliko operaciju odnosno projekt ne provodi javnopravno tijelo te ista ne ispunjava kriterije zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, ali nedvojbeno ima inovativne značajke, intenzitet potpore iznosi 100%.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 2.1. su:

 1. Jedinica lokalne samouprave
 2. Turistička zajednica
 3. Organizacija civilnog društva (Udruga u ribarstvu/ Udruga izvan sektora ribarstva, Zaklada)
 4. Javna ustanova
 5. Odgojno-obrazovna ustanova
 6. Poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)
 7. Gospodarski subjekti u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je primjenjivo)

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojeni proizvodni pogon ili biti nositelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Iznimno, Nositelji projekta iz točke 3. i 4. ne mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja Tri mora pod uvjetom da se aktivnosti/operacije provode na ribarstvenom području Tri mora te jasno doprinose očuvanju bioraznolikosti te zaštiti okoliša i prirode ribarstvenog područja Tri mora.

Nositelji projekta moraju ispunjavati i ostale uvjete propisane FLAG Natečajem.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata ili prostora sustavima za edukaciju/interpretaciju visoko vrijedne prirodne baštine te sustavima/opremom za odlaganje otpada iz rijeka, mora i priobalja, s naglaskom na održiva rješenja odlaganja otpada na plažama;
 2. Aktivnosti čišćenje rijeka, mora i priobalja (plaža) na području LAGUR-a;
 3. Edukacijsko-informativne i promotivne aktivnosti o biološkoj raznolikosti rijeka, mora i priobalja i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša kao ključne razvojne resursne osnove, npr. savjetovanja, radionice, mentorstva, treninge, stručne skupove, razmjenu iskustava i prakse, studijska putovanja, tečajeve, festivale/manifestacije/javna događanja, medijske kampanje i sl.;
 4. Aktivnosti recikliranja otpada i stvaranje inovativnih proizvoda iz otpada prikupljenog iz rijeka, mora i priobalja;
 5. Aktivnosti istraživanja podmorja te ispitivanja i praćenja kakvoće mora u svrhu izrade znanstveno-stručnih studija ili publikacija za potporu održivom razvoju ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a;
 6. Uvođenje inovativnih rješenja za zaštitu okoliša i očuvanje biološke raznolikosti;
 7. Promidžbene aktivnosti.

Projekti u okviru Mjere 2.1. moraju doprinositi održivosti ribarstva i akvakulture.

 

PITANJA I ODGOVORI

Pitanja i odgovori 17.12.2020.

Novo!4. Izmjena FLAG Natječaja M2.1.V.4..pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.1.docx
Obrazac 1.B Lista troskova_V-1.1.xlsx
Obrazac 1.C Odrzivost projekta. (1).xlsx
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.1.docx
Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
Obrazac 8. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.1.docx
Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 10. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
NOVO! Obrazac 11.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
NOVO! Obrazac 11.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima_V 1.0.xlsx
Obrazac 12. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1 (10).pdf
PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1.pdf
PRILOG III LPT-Pravila i upute za izracun troskova_V.1 (4).pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija_LAGUR TRI MORA.pdf
Prilog VII Pravilnik-o-provedbi-LRSR-NN-27_19.zip
Prilog VIII Pravilnik i Izmjene Pravilnika za odabir i provedbu LRSR Tri mora.zip
Prilog IX Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute-za-čuvanje-dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija-MSP-a-1.pdf
Prilog XIII Vizualni-identitet-OP-za-pomorstvo-i-ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa-za-popunjavanje-obrasca-Zahtjeva-za-kontrolu-na-terenu-u-ranijoj-fazi.pdf
STARO!FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.1._V.1.pdf
STARO!FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.1._V.1.1..pdf
STARO!2.Izmjena. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.1._V.1.2. .pdf
STARO!Obrazac 11.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
STARO!Obrazac 11.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima_M_3.1._V 1.0.xlsx
Staro!3.Izmjena.FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.1._V.1.3. .pdf

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 20.08.2021. donesene su Odluke o odabiru projekata te je temeljem rezultata cjelokupno provedenog postupka i konačnosti Odluka usvojena Odluka o utvrđivanju Konačne rang liste okviru Natječaja za Mjeru 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" iz LRSR Tri mora za razdoblje 2014-2020.

Popis i konačna rang lista projekata prijavljenih na FLAG natječaj u okviru Mjere 2.1. nalazi se ovdje