Zatvoreni natječaji

Novo! Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja
 • 23.08.2021.
 • Zatvoren

Važna obavijest! Izmjene FLAG natječaja za M2.1.

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 31.05.2023. godine donesena je Odluka o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta 2. FLAG natječaja i raspisivanju 2. FLAG natječaja za Mjeru 2.1."Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja"  u dijelu koji se odnosi na povećanje ukupnog iznosa potpore za sufinanciranje M2.1. u okviru predmetnog natječaja i povećanju najvišeg iznosa potpore po projektnoj prijavi time da Nositelji moraju ispunjavati uvjete iz Priloga IV Pravilnika za provedbu LRSR (NN74/2022). Ujedno je produžen i rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu.

 

Vrlo važna obavijest! Promjena adrese za slanje pismena!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 14.04.2023. usvojena je Odluka o izmjeni adrese sjedišta i adrese za slanje pismena u okviru svih FLAG Natječaja. Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi korisnici FLAG Natječaja da od ponedjeljka 17.04.2023. svoja pismena vezana za projektne prijave, umjesto na adresu Nikole Tavelića 11 u Posedarju sada dostavljaju na adresu;

Lokalna akcijska grupa "Tri mora"

Centar za razvoj i edukaciju

Grabi 26, 23241 Poličnik (uz obvezne napomene propisane natječajem za svaku vrstu zahtjeva)

 

Važna obavijest! Izmjene FLAG natječaja za M2.1.

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 14.03.2023. godine donesena je Odluka o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta 2. FLAG natječaja i raspisivanju 2. FLAG natječaja za Mjeru 2.1."Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja"  u dijelu koji se odnosi na povećanje ukupnog iznosa potpore za sufinanciranje M2.1. u okviru predmetnog natječaja i povećanju najvišeg iznosa potpore po projektnoj prijavi time da Nositelji moraju ispunjavati uvjete iz Priloga IV Pravilnika za provedbu LRSR (NN74/2022).

Važna obavijest! Izmjene FLAG natječaja za M2.1.

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.11.2021. godine donesena je Odluka o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta 2. FLAG natječaja i raspisivanju 2. FLAG natječaja za Mjeru 2.1."Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" , ID_F3M-02-18, UB_03-21-6 u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prijava te se isti produžuje. 

Važna obavijest! Izmjene FLAG natječaja za M2.1.

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 07.09.2021. godine donesena je Odluka o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta 2. FLAG natječaja i raspisivanju 2. FLAG natječaja za Mjeru 2.1."Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" , ID_F3M-02-15, UB_03-21-2 u dijelu koji se odnosi na najviši iznos potpore po projektnoj prijavi. 

Dana 23.08.2021. FLAG "Tri mora" objavljuje 2. FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 25.09.2021. godine i traje do 13.12.2021. godine. Posljednji dan roka za podnošenje prijava je 13.12.2021.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. iznose 274.800,00  EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. na ovom FLAG natječaju iznosi  153.272,76 € 214.695,88 EUR  251.000,00 EUR.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000,00 EUR.
Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 153.272,76 EUR 214.695,88 EUR 251.000,00 EUR

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore može iznositi 50% ili 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 
Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 23.08.2021.

Rok za prijavu: 13.12.2021. 

Iznos sredstava: 153.272,76 EUR  214.695,88 EUR  251.000,00 EUR

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2023 01.02.2024.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagurtrimora.hr

Predmet ovog FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu 2. Natječaja iz Mjere  2.1. u okviru odobrene LRSR, čija je  svrha potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove mora, rijeka i priobalja.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i proizvoda tradicije ribarstvenog područja.

 

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.1.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje dva kriterija:

 • - Zajednički korisnik i
 • - Zajednički interes.

 

Ukoliko operaciju odnosno projekt ne provodi javnopravno tijelo te ista ne ispunjava kriterije zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, ali nedvojbeno ima inovativne značajke, intenzitet potpore iznosi 100%.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 2.1. su:

 1. Jedinica lokalne samouprave
 2. Turistička zajednica
 3. Komunalno poduzeće
 4. Organizacija civilnog društva (Udruga u ribarstvu/ Udruga izvan sektora ribarstva, Zaklada)
 5. Javna ustanova
 6. Odgojno-obrazovna ustanova
 7. Poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)
 8. Gospodarski subjekti u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je primjenjivo)

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojeni proizvodni pogon ili biti nositelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Iznimno, Nositelji projekta iz točke 4. i 5. ne mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja Tri mora pod uvjetom da se aktivnosti/operacije provode na ribarstvenom području Tri mora te jasno doprinose očuvanju bioraznolikosti te zaštiti okoliša i prirode ribarstvenog područja Tri mora.

Nositelji projekta moraju ispunjavati i ostale uvjete propisane FLAG Natečajem.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata ili prostora sustavima za edukaciju/interpretaciju visoko vrijedne prirodne baštine te sustavima/opremom za odlaganje otpada iz rijeka, mora i priobalja, s naglaskom na održiva rješenja odlaganja otpada na plažama;
 2. Aktivnosti čišćenje rijeka, mora i priobalja (plaža) na području LAGUR-a;
 3. Edukacijsko-informativne i promotivne aktivnosti o biološkoj raznolikosti rijeka, mora i priobalja i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša kao ključne razvojne resursne osnove, npr. savjetovanja, radionice, mentorstva, treninge, stručne skupove, razmjenu iskustava i prakse, studijska putovanja, tečajeve, festivale/manifestacije/javna događanja, medijske kampanje i sl.;
 4. Aktivnosti recikliranja otpada i stvaranje inovativnih proizvoda iz otpada prikupljenog iz rijeka, mora i priobalja;
 5. Aktivnosti istraživanja podmorja te ispitivanja i praćenja kakvoće mora u svrhu izrade znanstveno-stručnih studija ili publikacija za potporu održivom razvoju ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a;
 6. Uvođenje inovativnih rješenja za zaštitu okoliša i očuvanje biološke raznolikosti;
 7. Promidžbene aktivnosti.

Projekti u okviru Mjere 2.1. moraju doprinositi održivosti ribarstva i akvakulture.

Novo!IV.Izmjena 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.1._V.2.4.pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.1.docx
NOVO!Obrazac 1.B Lista troskova_V1.1.xlsx
Obrazac 1.C Odrzivost projekta. (1).xlsx
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.1.docx
Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
Obrazac 8. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.1.docx
Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 10. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
NOVO! Obrazac 11.A Zahtjev za isplatu_EUR.V.1.docx
NOVO! Obrazac 11.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima_EUR.V 1.0.xlsx
Obrazac 12. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1 (16).pdf
PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1 (10).pdf
PRILOG III LPT Pravila i upute za izracun troskova_V.1 (1).pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila.i.upute.za.provedbu.mjera.informiranja.i.promidžbe.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija LAGUR 3M_V5_I1-W.pdf
Prilog VII Pravilnik o provedbi LRSR.zip
Prilog VIII Pravilnik i Izmjene Pravilnika za odabir i provedbu LRSR Tri mora.zip
Prilog IX Priručnik.za,korisnike.Operativnog.programa.za.pomorstvo.i.ribarstvo.2014.2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute.za.čuvanje.dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič.za.upis.u.Evidenciju.korisnika.potpora.u.ruralnom.razvoju.i.ribarstvu3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija MSPa1.pdf
Prilog XIII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu nam terenu u ranijoj fazi.pdf
STARO!Tekst 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.1._V.2.0. .pdf
Obrazac 1.B Lista troskova_V1.1.xlsx
STARO!Obrazac 11.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
STARO!Obrazac 11.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima._V 1.0.xlsx
Staro!1. Izmjena.Tekst 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.1._V.2.2 .pdf
STARO!2. Izmjena.Tekst 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.1._V.2.1(1).pdf
Staro! 3. Izmjena 2. FLAG Natječaja za M2.1.V.2.3..pdf

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 15.03.2022. donesena je Odluka o odabiru projekata te je temeljem rezultata cjelokupno provedenog postupka i konačnosti Odluka usvojena Odluka o utvrđivanju Konačne rang liste okviru 2. Natječaja za Mjeru 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" iz LRSR Tri mora za razdoblje 2014-2020.

Popis i konačna rang lista projekata prijavljenih na FLAG natječaj u okviru Mjere 2.1. nalazi se ovdje