Zatvoreni natječaji

 • Naslovna
 • Natječaji
 • Natječaji LAGUR-a
Objava 3. po redu natječaja LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture"
 • 01.10.2020.
 • Zatvoren

Vrlo važna obavijest! Promjena adrese za slanje pismena!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 14.04.2023. usvojena je Odluka o izmjeni adrese sjedišta i adrese za slanje pismena u okivru svih FLAG Natječaja. Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi korisnici FLAG Natječaja da od ponedjeljka 17.04.2023. svoja pismena vezana za projektne prijave, umjesto na adresu Nikole Tavelića 11 u Posedarju sada dostavljaju na adresu;

Lokalna akcijska grupa "Tri mora"

Centar za razvoj i edukaciju

Grabi 26, 23241 Poličnik (uz obvezne napomene propisane natječajem za svaku vrstu zahtjeva)

 

Važna obavijest!Izmjene FLAG Natječaja u okviru Mjere 1.2.

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.12.2020. godine donesena je Odluka o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribartsva i akvakulture" , ID_F3M-02-013, UB_03-20-2u dijelu koji se odnosi na povećanje ukupne alokacije financijskih sredstava u okviru Mjere 1.2. za 120.000,00€ te umjesto dosadašnjih 466.400,00€ iznosi 586.400,00€. Promjena je nastala kao posljedica izmjene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Tri mora. U stalom dijelu natječaja za Mjeru 1.2. nije bilo izmjena.

 

Važna obavijest!Izmjene roka za podnošenje prijava na natječaj za Mjeru 1.2.!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 25.11.2020. godine donesena je Odluka o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribartsva i akvakulture" , ID_F3M-02-11, UB_03-20-2u dijelu koji se odnosi na izmjenu roka za podnošenje prijava na način da se isti produžuje do 25.veljače 2021. godine. U stalom dijelu natječaja za Mjeru 1.2. nije bilo izmjena. Odluku Upravnog odbora nalazi se ovdje.

 

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 25. rujna 2020. godine usvojena je Odluku ID_F3M-02-009, UB_03-20-6 o usvajanju procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" u okviru specifičnog cilja 1. iz LRSR „Tri mora“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.10.2020. godine i traje do 15.02.2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2. iznose 466.400,00 EUR 586.400,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti od  3.519.920,80 HRK  4.425.560,80 HRK.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2. na ovom FLAG natječaju iznosi 265.005,96 EUR u kunskoj protuvrijednosti 2.000.000,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 500,00 EUR, odnosno 3.773,50 HRK
Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000,00 EUR, odnosno  377.350,00 HRK

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta.

Iznimno, intenzitet potpore može biti 80% za projekte vezane za mali priobalni ribolov sukladno pojmovniku FLAG natječaja, a u skladu s Prilogom I. Uredbe (EU) br. 508/2014.

 
Osnovni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 01.10.2020.

Rok za prijavu: 15.10.2020. do 15.02.2021.

Iznos sredstava: 2.000.000,00 HRK

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2022.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Osobno u vrijeme konzultacija, u sjedištu FLAG-a „Tri mora“ na adresi Nikole Tavelića 11, 23242 Posedarje 

        Vrijeme konzultacija biti će objavljeno na web stranici FLAG-a 

 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha jačanje konkurentnosti gospodarskog sektora ribartsva i akvakulture na ribarstvenom području FLAG-a Tri mora.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Jačanje konkurentnosti i održivosti sektora ribarstva i akvakulture na području Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tri mora.

Osnovni intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 1.2.

Iznimno, intenzitet potpore može biti 80% za projekte vezane za mali priobalni ribolov sukladno pojmovniku FLAG natječaja, a u skladu s Prilogom I. Uredbe (EU) br. 508/2014.

Prihvatljivi nositelj projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.2 je fizička ili pravna osoba u rangu/kategoriji  mikro, malog ili srednjeg poduzeća kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ.

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojen proizvodni pogon ili biti nositelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Nositelj mora ispunjavati i druge uvjete propisane poglavljem 3.1. FLAG Natječaja.

Prihvatljive aktivnosti u okviru natječaja za Mjeru 1.2.;

1. Ulaganja u opremanje uzgajališta u akvakulturi u svrhu modernizacije poslovanja, čuvanja kvalitete, distribucije proizvoda i unaprjeđenja sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta; te ulaganja u građenje i/ili opremanje centra za pročišćavanje školjki (purifikacijski centar) i/ili otpremnog centra, uključivo;

 •             - Produktivna ulaganja u marikulturu;
 •             - Diversifikaciju proizvodnje u marikulturi i uzgajanih vrsta;
 •             - Osuvremenjivanje jedinica marikulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u marikulturi;
 •             - Poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštiti farmi od divljih grabežljivaca;
 •             - Smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa;
 •             - Ulaganja u unapređenje kvalitete, ili dodavanje vrijednosti proizvodima marikulture;
 •             - Ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području marikulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava;
 •             - troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje.

2. Ulaganja povezana s plovilom:

 •       - opremanje plovila sa svrhom poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih te radnih uvjeta, podizanja kvalitete ulova na ribarskih plovilima, jačanja    energetske učinkovitosti
 •       - opremanje izvan ribarskog plovila koja doprinose unaprjeđenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila

 

3.  Promidžbene aktivnosti 

 

 

 

 

NOVO! FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 1.2_V.1.2 .pdf
STARO! FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 1.2_V.1.1 .pdf
STARO!FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 1.2_V.1.pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.1.docx
Obrazac 1.B Lista troskova. (2).xlsx
Obrazac 1.C. Poslovni plan .Odrzivost projekta_V.4.xlsx
Obrazac 2. Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 4. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 5. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
Obrazac 6. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 7. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
Obrazac 8. Zaposlenici.xlsx
Obrazac 9.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
Obrazac 9.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima. (3).xlsx
Obrazac 10. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 11. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1.pdf
PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1 (3).pdf
Prilog III Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog IV Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_.pdf
Prilog V Lokalna razvojna strategija_LAGUR TRI MORA.pdf
Prilog VI Pravilnik-o-provedbi-LRSR-NN-27_19,22_20.pdf
Prilog VII Pravilnik i Izmjene Pravilnika za odabir i provedbu LRSR Tri mora.zip
Prilog VIII Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog IX Upute-za-čuvanje-dokumentacije.pdf
Prilog X Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf
Prilog XI Vodič_Definicija-MSP-a-1.pdf
Prilog XII Vizualni-identitet-OP-za-pomorstvo-i-ribarstvo (1).zip
Prilog XIII Uputa-za-popunjavanje-obrasca-Zahtjeva-za-kontrolu-na-terenu-u-ranijoj-fazi.pdf

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 19.05.2021. donesene su Odluke o odabiru projekata te je temeljem rezultata cjelokupno provedenog postupka i konačnosti Odluka usvojena Odluka o utvrđivanju Konačne rang liste u okviru Natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" iz LRSR Tri mora za razdoblje 2014-2020.

Popis i konačna rang lista projekata prijavljenih na FLAG natječaj nalazi se ovdje