Zatvoreni natječaji

3. Natječaj FLAG-a Tri mora u okviru Mjere 1.1.!
 • 28.09.2021.
 • Zatvoren

VRLO VAŽNA OBAVIJEST! PROMJENA ADRESE ZA SLANJE PISMENA!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 14.04.2023. usvojena je Odluka o izmjeni adrese sjedišta i adrese za slanje pismena u okviru svih FLAG Natječaja. Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi korisnici FLAG Natječaja da od ponedjeljka 17.04.2023. svoja pismena vezana za projektne prijave, umjesto na adresu Nikole Tavelića 11 u Posedarju sada dostavljaju na adresu;

Lokalna akcijska grupa "Tri mora"

Centar za razvoj i edukaciju

Grabi 26, 23241 Poličnik (uz obvezne napomene propisane natječajem za svaku vrstu zahtjeva)

 

VAŽNA OBAVIJEST! IZMJENE FLAG NATJEČAJA!

Upravni odbor LAGUR-a Tri mora usvojio je, na jsednici održanoj 04.11.2021. godine, Odluku ID_FM3-02-18, UB_03-21-4, o izmjeni 3. FLAG Natječaja za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe“ u dijelu koji se odnosi na Prilog I i Prilog II natječaja. Izmjene su tehničke prirode,  radi jasnijeg definiranja odredbi vezanih za obvezu registriranja subjekata i objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu. U ostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena. Odluku možete preuzeti ovdje. 

 

Dana 28.09.2021. FLAG "Tri mora" objavljuje 3. FLAG Natječaj za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 25.10.2021. godine i traje do 15.12.2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1. iznose 486.200,00 EUR  odnosno 3.669.351,40 HRK.

Raspoloživa sredstva u okviru ovoga natječaja iznose 67.667,02 EUR odnosno 510.682,99 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednost HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 67.667,02 EUR u protuvrijednosti HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 
 
Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 28.09.2021.

Rok za prijavu: 25.10.2021. do 15.12.2021.

Iznos sredstava: 67.667,02 EUR

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2023.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagurtrimora.hr

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1. „Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture i potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe na ribarstvenom području FLAG-a Tri mora.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Jačanje konkurentnosti i održivosti sektora ribarstva i akvakulture na području Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tri mora.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 1.1.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje tri kriterija:

 • - Zajednički korisnik,
 • - Zajednički interes i
 • - Inovativna značajka.

 

Intenzitet potpore prihvatljivih troškova za operacije koje ne provodi javnopravno tijelo već operacije provode organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorske organizacije sukladno Prilogu I Uredbe (EU) br. 508/2014, a ne zadovoljavaju kriterije zajedničkog interesa i inovativnih značajki na lokalnoj razini iznosi 75% ukupno prihvatljvih troškova.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.1. su:

 • Prema tipu: Udruženja u ribarstvu/organizacije ribara, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture te izvan sektora ribarstva i  akvakulture; javnopravno tijelo; poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo);
 • Prema kategoriji (rangu): mikro, malo ili srednje poduzeće (ako je primjenjivo); 
 • Prihvatljivi nositelji temeljem poglavlja 3.1. i 5. teksta Natječaja su i subjekti u poslovanju s hranom koji  ispunjavaju uvjete propisane za subjekte u poslovanju s hranom, odobreni za djelatnosti sukladno Upisniku registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu i/ili subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata, odobreni za djelatnosti sukladno Upisniku registriranih objekata u skladu s posebnim propisima koji reguliraju poslovanje s hranom

 

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojeni proizvodni pogon ili biti nositelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture ili nositelj koncesijskog odobrenja za upravljanje lučkim područjem unutar ribarstvenog područja FLAG-a "Tri mora".

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Ulaganja u građenje i/ili nabavu i/ili opremanje prostora/objekata privezišta, istezališta, lučica i gatova uključujući specijalizirane dizalice, prostora/objekata za popravak i servis plovila i/ili ribarskih/akvakulturnih alata uključujući i/ili skladišne prostore/objekte ribarskih/akvakulturnih alata;
 2. Ulaganja u građenje i/ili opremanje stacionarnih objekata ili nabavu i/ili opremanje mobilnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture;
 3. Ulaganja u građenje i/ili opremanje stacionarnih objekata ili nabavu i/ili opremanje mobilnih objekata „brze“ prehrane s ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture;
 4. Razvoj inovativnih kanala prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture korištenjem IKT sustava;
 5. Edukativne aktivnosti o važnosti konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture;
 6. Promidžbene aktivnosti
 
Tekst 3.FLAG natjecaja_FLAG 3M_M 1.1_V.3.pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.5.docx
Obrazac 1.B Lista troškova_V.5.xlsx
Obrazac 1.C Poslovni plan_Odrzivost projekta. (1).xlsx
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.1.docx
Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
Obrazac 8. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 9. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
Obrazac 10. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.1.docx
Obrazac 11.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
Obrazac 11.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima_._V 1.0.xlsx
Obrazac 12. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
Novo!PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.5 (1).pdf
Novo!PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.4 (2).pdf
PRILOG III LPT-Pravila i upute za izracun troskova_V.1 (7).pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija_LAGUR 3M_V5_I1-W.pdf
Prilog VII Pravilnik-o-provedbi-LRSR-NN-27_19.zip
Prilog VIII Pravilnik i Izmjene Pravilnika za odabir i provedbu LRSR Tri mora.zip
Prilog IX Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute-za-čuvanje-dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija-MSP-a-1.pdf
Prilog XIII Vizualni-identitet-OP-za-pomorstvo-i-ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa-za-popunjavanje-obrasca-Zahtjeva-za-kontrolu-na-terenu-u-ranijoj-fazi.pdf
Staro!PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.5-converted.pdf
Staro!PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.4 (2).pdf

Na predmetni natječaj nije pristigla niti jedna prijava.