Zatvoreni natječaji

Novi natječaj FLAG-a Tri mora za Mjeru 1.1.!
 • 30.12.2020.
 • Zatvoren

VAŽNA OBAVIJEST! IZMJENE FLAG NATJEČAJA!

Upravni odbor LAGUR-a Tri mora usvojio je, na sjednici održanoj 08.12.2023. godine, Odluku ID_FM3-02-16, UB_03-23-3, o izmjeni 2. FLAG Natječaja za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe“ u dijelu koji se odnosi na produženje krajnjeg roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu time da je isti sada produžen do 01.02.2024.

 

VRLO VAŽNA OBAVIJEST! PROMJENA ADRESE ZA SLANJE PISMENA!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 14.04.2023. usvojena je Odluka o izmjeni adrese sjedišta i adrese za slanje pismena u okviru svih FLAG Natječaja. Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi korisnici FLAG Natječaja da od ponedjeljka 17.04.2023. svoja pismena vezana za projektne prijave, umjesto na adresu Nikole Tavelića 11 u Posedarju sada dostavljaju na adresu;

Lokalna akcijska grupa "Tri mora"

Centar za razvoj i edukaciju

Grabi 26, 23241 Poličnik (uz obvezne napomene propisane natječajem za svaku vrstu zahtjeva)

 

VAŽNA OBAVIJEST! IZMJENE FLAG NATJEČAJA!

Upravni odbor LAGUR-a Tri mora usvojio je, na sjednici održanoj od 13. do 14.09.2022. godine, Odluku ID_FM3-02-011, UB_03-22-2 O izmjeni 2. FLAG Natječaja za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe“ u dijelu koji se odnosi na povećanje maksimalnog iznosa potpore po projektu temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, Ministarstva poljoprivrede, uz ispunjenje uvjeta iz Priloga IV. istoga Pravilnika.  U ostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena. Odluku možete preuzeti ovdje

VAŽNA OBAVIJEST! IZMJENE FLAG NATJEČAJA!

Upravni odbor LAGUR-a Tri mora usvojio je, na sjednici održanoj 04.11.2021. godine, Odluku ID_FM3-02-18, UB_03-21-3, o izmjeni 2. FLAG Natječaja za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe“ u dijelu koji se odnosi na Prilog I i Prilog II natječaja. Izmjene su tehničke prirode,  radi jasnijeg definiranja odredbi vezanih za obvezu registriranja subjekata i objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu. U ostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena. Odluku možete preuzeti ovdje. 

Dana 2020. FLAG "Tri mora" objavljuje 2. FLAG Natječaj za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 29.01.2021. godine i traje do 15.04.2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1. iznose 486.200,00 EUR  odnosno 3.669.351,40 HRK.

Raspoloživa sredstva u okviru ovoga natječaja iznose 97.143,97 EUR odnosno 733.145,54 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednost HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 45.000,00 EUR u protuvrijednosti HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 
Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 30.12.2020.

Rok za prijavu: 29.01.2021. do 15.04.2021.

Iznos sredstava: 97.143,97 EUR 

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 01.02.2024.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagurtrimora.hr

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1. „Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture i potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe na ribarstvenom području FLAG-a Tri mora.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Jačanje konkurentnosti i održivosti sektora ribarstva i akvakulture na području Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tri mora.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 1.1.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje tri kriterija:

 • - Zajednički korisnik,
 • - Zajednički interes i
 • - Inovativna značajka.

 

Intenzitet potpore prihvatljivih troškova za operacije koje ne provodi javnopravno tijelo već operacije provode organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorske organizacije sukladno Prilogu I Uredbe (EU) br. 508/2014, a ne zadovoljavaju kriterije zajedničkog interesa i inovativnih značajki na lokalnoj razini iznosi 75% ukupno prihvatljvih troškova.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.1. su:

 • Prema tipu: Udruženja u ribarstvu/organizacije ribara, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture te izvan sektora ribarstva i  akvakulture; javnopravno tijelo; poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo);
 • Prema kategoriji (rangu): mikro, malo ili srednje poduzeće (ako je primjenjivo); 
 • Prihvatljivi nositelji temeljem poglavlja 3.1. i 5. teksta Natječaja su i subjekti u poslovanju s hranom koji  ispunjavaju uvjete propisane za subjekte u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata, odobreni za djelatnosti sukladno Upisniku registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu i/ili subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata, odobreni za djelatnosti sukladno Upisniku registriranih objekata u skladu s posebnim propisima koji reguliraju poslovanje s hranom.

 

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojeni proizvodni pogon ili biti nositelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture ili nositelj koncesijskog odobrenja za upravljanje lučkim područjem unutar ribarstvenog područja FLAG-a "Tri mora".

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Ulaganja u građenje i/ili nabavu i/ili opremanje prostora/objekata privezišta, istezališta, lučica i gatova uključujući specijalizirane dizalice, prostora/objekata za popravak i servis plovila i/ili ribarskih/akvakulturnih alata uključujući i/ili skladišne prostore/objekte ribarskih/akvakulturnih alata;
 2. Ulaganja u građenje i/ili opremanje stacionarnih objekata ili nabavu i/ili opremanje mobilnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture;
 3. Ulaganja u građenje i/ili opremanje stacionarnih objekata ili nabavu i/ili opremanje mobilnih objekata „brze“ prehrane s ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture;
 4. Razvoj inovativnih kanala prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture korištenjem IKT sustava;
 5. Edukativne aktivnosti o važnosti konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture;
 6. Promidžbene aktivnosti
NOVO!II.Izmjena.Tekst 2. FLAG Natječaja M1.1..pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.5.docx
Obrazac 1.B Lista troškova_V.5.xlsx
Obrazac 1.C Poslovni plan_Odrzivost projekta. (1).xlsx
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.1.docx
Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
Obrazac 8. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 9. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
Obrazac 10. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.1.docx
NOVO!Obrazac 11.A Zahtjev za isplatu_EUR.V.2.docx
NOVO!Obrazac 11.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima_EUR.V 2.0.xlsx
Obrazac 12. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
Novo!PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.2.pdf
Novo!PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.4.pdf
PRILOG III LPT-Pravila i upute za izracun troskova_V.1 (5).pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Tri mora V4.pdf
Prilog VII Pravilnik i Izmjene Pravilnika za odabir i provedbu LRSR Tri mora.zip
Prilog VIII Pravilnik-o-provedbi-LRSR-NN-27_19,22_20.pdf
Prilog IX Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute-za-čuvanje-dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija-MSP-a-1.pdf
Prilog XIII Vizualni-identitet-OP-za-pomorstvo-i-ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa-za-popunjavanje-obrasca-Zahtjeva-za-kontrolu-na-terenu-u-ranijoj-fazi.pdf
Staro!PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.5 (2).pdf
Staro!PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.4 (1).pdf
STARO!Tekst FLAG natjecaja_FLAG 3M_M 1.1_V.2 .pdf
STARO!Obrazac 11.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
STARO!Obrazac 11.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima_M_3.1._V 1.0.xlsx
STARO! Izmjena.Tekst FLAG natjecaja_FLAG 3M_M 1.1_V.2 .pdf

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 07.09.2021. donesena je Odluka o odabiru projekta te je temeljem rezultata cjelokupno provedenog postupka i konačnosti Odluka usvojena Odluka o utvrđivanju konačne rang liste u okviru 2. Natječaja za Mjeru 1.1."Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR Tri mora za razdoblje 2014-2020.

Popis i konačna rang lista projekata prijavljenih na 2. FLAG natječaj u okviru Mjere 1.1. nalazi se ovdje.