Zatvoreni natječaji

 • Naslovna
 • Natječaji
 • Natječaji LAGUR-a
Novi FLAG Natječaj u okviru Mjere 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture"
 • 15.03.2023.
 • Zatvoren

Važna obavijest! Izmjene 3. FLAG Natječaja za M2.2.!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj od 29. do 31.05.2023. godine usvojena je Odluka o izmjenama 3. FLAG Natječaja za M2.2. u dijelu koji se odnosni na financijsku alokaciju te je ista povećana. U ostalom dijelu Natječaja nije bilo izmjena.

 

 

Dana 15.03.2023. FLAG "Tri mora" objavljuje 3. FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.03.2023. godine i traje do 24.04.2023. godine. Posljednji dan za podnošenje prijave je 24.04.2023.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2., nakon posljednje izmjene LRSR iznose 787.859,06 EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. na ovom 2. FLAG natječaju iznosi  54.386,86 EUR 56.467,75 EUR

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosu 1.000,00 EUR.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore može iznositi 50% ili 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 15.03.2023.

Rok za prijavu: 24.04.2023.

Iznos sredstava: 54.386,86 EUR 56.467,75 EUR

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2023.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagurtrimora.hr
 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu 3. Natječaja iz Mjere 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture na ribarstvenom području FLAG-a "Tri mora" koje obuhvaća područje 7 jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2014-2020.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i tradicije ribarstvenog područja.

 

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Natječaja iz Mjere 2.2.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje dva kriterija:

 • - Zajednički korisnik i
 • - Zajednički interes.

Ukoliko operaciju odnosno projekt ne provodi javnopravno tijelo te ista ne ispunjava kriterije zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, ali nedvojbeno ima inovativne značajke, intenzitet potpore iznosi 100%.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe 3. FLAG natječaja za Mjeru 2.2. su:

 1. Jedinica lokalne samouprave
 2. Turistička zajednica
 3. Organizacija civilnog društva (Udruga u ribarstvu/ Udruga izvan sektora ribarstva, Zaklada)

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Iznimno, Nositelj projekta iz Poglavlja 3.1. teksta Natječaja, točka 3. ne mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja Tri mora pod uvjetom da se aktivnosti/operacije provode na ribarstvenom području Tri mora i tematski su vezane za promociju kulturne – maritimne baštine i  tradicije ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja Tri mora.

Nositelji projekta moraju ispunjavati i ostale uvjete propisane FLAG Natečajem.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Aktivnosti vrednovanja i zaštite maritimne baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja; uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKT[1] rješenja i sl.), izrada knjiga, publikacija, brošura i sl. radi diseminacije znanja, vještina, načina ponašanja i običaja
 2. Organizacija manifestacija/sajmova i sl. događanja s ciljem vrednovanja i promocije maritimne baštine i gastronomije zasnovane na proizvodima ribarstva i akvakulture, uključujući najam i /ili nabavu opreme za provedbu manifestacija
 3. Promidžbene aktivnosti.

 

Novo!I.Izmjena 3. FLAG natječaj_FLAG 3M_M2.2._V.3.1.pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.1.docx
Obrazac 1.B Lista troskova_V1.1_ (1).xlsx
Obrazac 1.C Odrzivost projekta. (1).xlsx
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.1.docx
Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
Obrazac 8.A Izjava o izdacima_EUR.V1.0.docx
Obrazac 8.B Izjava o izdacima_EUR.V1.0.xlsx
Obrazac 9. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
Obrazac 10. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.1.docx
Obrazac 11. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 12. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1 (1).pdf
PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1 (11).pdf
Prilog III Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog IV Pravila.i.upute.za.provedbu.mjera.informiranja.i.promidžbe.pdf
Prilog V Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Tri mora.V.7..pdf
Prilog VI Pravlinik o provedbi LRSR .zip
Prilog VII Pravilnik i Izmjene Pravilnika za odabir i provedbu LRSR Tri mora.zip
Prilog VIII Priručnik.za,korisnike.Operativnog.programa.za.pomorstvo.i.ribarstvo.2014.2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog IX Upute.za.čuvanje.dokumentacije.pdf
Prilog X Vodič.za.upis.u.Evidenciju.korisnika.potpora.u.ruralnom.razvoju.i.ribarstvu3.pdf
Prilog XI Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo (1).zip
Prilog XII Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu nam terenu u ranijoj fazi.pdf
Tekst 3. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.3.0.pdf

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 26.07.2023. donesene su Odluke o odabiru projekata te je temeljem rezultata cjelokupnog provedenog postupka i konačnosti Odluka o odabiru usvojena Odluka o utvrđivanju konačne rang liste u okviru 3. Natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR Tri mora za razdoblje 2014-2020.

 

Popis i konačna rang lista projekata prijavljenih na FLAG natječaj nalazi se ovdje