Zatvoreni natječaji

 • Naslovna
 • Natječaji
 • Natječaji LAGUR-a
Novo! 2. Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture
 • 23.08.2021.
 • Zatvoren

Vrlo važna obavijest! Promjena adrese za slanje pismena!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 14.04.2023. usvojena je Odluka o izmjeni adrese sjedišta i adrese za slanje pismena u okviru svih FLAG Natječaja. Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi korisnici FLAG Natječaja da od ponedjeljka 17.04.2023. svoja pismena vezana za projektne prijave, umjesto na adresu Nikole Tavelića 11 u Posedarju sada dostavljaju na adresu;

Lokalna akcijska grupa "Tri mora"

Centar za razvoj i edukaciju

Grabi 26, 23241 Poličnik (uz obvezne napomene propisane natječajem za svaku vrstu zahtjeva)

 

Važno! Izmjene FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.!

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a Tri mora, održanoj 14.03.2023.godine, usvojena je Odluka kojom se usvajaju izmjene teksta 2. FLAG natječaja u dijelu koji se odnosi na povećanje alokacije financijskih sredstava u okivru Mjere 2.2. te maksimalnog iznosa potpore po projektu. U preostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena.

Važno! Izmjene FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.!

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a Tri mora, održanoj 25.03.2022.godine, usvojena je Odluka ID_F3M-02-003, UB_03-22-02 kojom se usvajaju izmjene teksta 2. FLAG natječaja u dijelu koji se odnosi na povećanje alokacije financijskih sredstava. U preostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena.

 

Važno! Izmjene FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.!

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a Tri mora, održanoj 11.11.2021. godine, usvojena je Odluka ID_F3M-02-19, UB_03-21-2 kojom se usvajaju izmjene teksta 2. FLAG natječaja u dijelu koji se odnosi na produženje roka za podnošenje prijava. U preostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena.

 

Dana 23.08.2021. FLAG "Tri mora" objavljuje 2. FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 21.09.2021. godine i traje do 01.12.2021. godine. Posljednji dan za podnošenje prijave je 01.12.2021.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. iznose 540.000,00 EUR .

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. na ovom 2. FLAG natječaju iznosi  393.533,85 EUR  419.342,45 EUR.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosu 1.000,00 EUR u protuvrijednosti HRK
Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 90.000,00 116.000,00 EUR u protuvrijednosti HRK

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore može iznositi 50% ili 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 
Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 23.08.2021.

Rok za prijavu: 01.12.2021.

Iznos sredstava: 393.533,85 419.342,45 EUR

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2023.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagurtrimora.hr
 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu 2. Natječaja iz Mjere 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture na ribarstvenom području FLAG-a "Tri mora" koje obuhvaća područje 7 jedinica lokalne samouprave.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i tradicije ribarstvenog područja.

 

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru 2. Natječaja iz Mjere 2.2.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje dva kriterija:

 • - Zajednički korisnik i
 • - Zajednički interes.

 

Ukoliko operaciju odnosno projekt ne provodi javnopravno tijelo te ista ne ispunjava kriterije zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, ali nedvojbeno ima inovativne značajke, intenzitet potpore iznosi 100%.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 2.2. su:

 1. Gospodarski subjekti iz sektora ribarstva sukladno Čl. 2, točki f) Pravilnika o provedbi LRSR; u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je primjenjivo)
 2. Gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva; u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je je primjenjivo);
 3. Poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo); u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)
 4. Javna ustanova
 5. Odgojno-obrazovna ustanova
 6. Jedinica lokalne samouprave
 7. Komunalno poduzeće
 8. Turistička zajednica
 9. Organizacija civilnog društva (Udruga u ribarstvu/ Udruga izvan sektora ribarstva, Zaklada)

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojeni proizvodni pogon ili biti nositelj koncesijskog odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Iznimno, Nositelj projekta iz Poglavlja 3.1. teksta Natječaja, točka 3., 4., 5. i 9. ne mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja Tri mora pod uvjetom da se aktivnosti/operacije provode na ribarstvenom području Tri mora i tematski su vezane za promociju kulturne – maritimne baštine i  tradicije ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja Tri mora.

Nositelji projekta moraju ispunjavati i ostale uvjete propisane FLAG Natečajem.

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Opremanje javnih prostora za predstavljanje/interpretaciju maritimne baštine i turističko posjećivanje područja; opremanje/restauracija predmeta/objekata/nosača/plovila i sl. vezanih za lokalnu ribarsku/pomorsku baštinu; tematske staze, dječja igrališta;
 2. Aktivnosti vrednovanja i zaštite maritimne baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja; izrada relevantnih studija, dokumenata i istraživanja povijesti u području ribarske/pomorske tradicije i baštine, organizacija izložbi, dizanje svijesti javnosti o baštini, uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKTrješenja i sl.), izrada knjiga, publikacija, brošura i sl. radi diseminacije znanja, vještina, načina ponašanja i običaja;
 3. Organizacija manifestacija/sajmova i sl. događanja s ciljem vrednovanja i promocije maritimne baštine i gastronomije zasnovane na proizvodima ribarstva i akvakulture, uključujući najam i /ili nabavu opreme za provedbu manifestacija;
 4. Edukativne aktivnosti o značaju i potrebi očuvanja maritimne baštine te lokalne gastronomije i proizvoda zasnovanih na tradiciji ribarstva i akvakulture te važnosti konzumacije ribljih proizvoda;
 5. Promidžbene aktivnosti.

 

Pitanja i odgovori

Pitanja korisnika od 15.10.2021.

Novo!III.Izmjena 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.2.3.pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.1.docx
Obrazac 1.B Lista troskova_V1.1_ (1).xlsx
Obrazac 1.C Odrzivost projekta. (1).xlsx
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.1.docx
Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
NOVO!Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu_EUR.V.1.docx
NOVO!Obrazac 8.B Izjava o izdacima_EUR.V1.0.xlsx
Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 10. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
Obrazac 11. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.1.docx
Obrazac 12. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1- (1).pdf
PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1 (7).pdf
PRILOG III LPT Pravila i upute za izracun troskova_V.1.pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila.i.upute.za.provedbu.mjera.informiranja.i.promidžbe.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija LAGUR 3M_V5_I1-W.pdf
Prilog VII Pravilnik o provedbi LRSR.zip
Prilog VIII Pravilnik i Izmjene Pravilnika za odabir i provedbu LRSR Tri mora.zip
Prilog IX Priručnik.za,korisnike.Operativnog.programa.za.pomorstvo.i.ribarstvo.2014.2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute.za.čuvanje.dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič.za.upis.u.Evidenciju.korisnika.potpora.u.ruralnom.razvoju.i.ribarstvu3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija MSPa1.pdf
Prilog XIII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu nam terenu u ranijoj fazi.pdf
Staro!Tekst 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.2.0_.pdf
Staro!I.Izmjena 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.2.1.pdf
STARO!Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
STARO!Obrazac 8.B Izjava o izdacima_V1.0.xlsx
Staro!II.Izmjena 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.2.2.pdf

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 08.04.2022. donesene su Odluke o odabiru projekata te je temeljem rezultata cjelokupno provedenog postupka i konačnosti Odluka o odabiru usvojena Odluka o utvrđivanju konačne rang liste u okviru 2. Natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR Tri mora za razdoblje 2014-2020.

Popis i konačna rang lista projekata prijavljenih na FLAG natječaj nalazi se ovdje