Zatvoreni natječaji

Novo! 2. Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture
 • 23.08.2021.
 • Zatvoren

Važno! Izmjene FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.!

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a Tri mora, održanoj 31.05.2023.godine, usvojena je Odluka kojom se usvajaju izmjene teksta 2. FLAG natječaja u dijelu koji se odnosi na usklađivanje tečaja i povećanje alokacije financijskih sredstava u okivru Mjere 2.2. te maksimalnog iznosa potpore po projektu. U preostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena.

 

Vrlo važna obavijest! Promjena adrese za slanje pismena!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 14.04.2023. usvojena je Odluka o izmjeni adrese sjedišta i adrese za slanje pismena u okviru svih FLAG Natječaja. Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi korisnici FLAG Natječaja da od ponedjeljka 17.04.2023. svoja pismena vezana za projektne prijave, umjesto na adresu Nikole Tavelića 11 u Posedarju sada dostavljaju na adresu;

Lokalna akcijska grupa "Tri mora"

Centar za razvoj i edukaciju

Grabi 26, 23241 Poličnik (uz obvezne napomene propisane natječajem za svaku vrstu zahtjeva)

 

Važno! Izmjene FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.!

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a Tri mora, održanoj 14.03.2023.godine, usvojena je Odluka kojom se usvajaju izmjene teksta 2. FLAG natječaja u dijelu koji se odnosi na povećanje alokacije financijskih sredstava u okivru Mjere 2.2. te maksimalnog iznosa potpore po projektu. U preostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena.

Važno! Izmjene FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.!

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a Tri mora, održanoj 25.03.2022.godine, usvojena je Odluka ID_F3M-02-003, UB_03-22-02 kojom se usvajaju izmjene teksta 2. FLAG natječaja u dijelu koji se odnosi na povećanje alokacije financijskih sredstava. U preostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena.

 

Važno! Izmjene FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.!

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a Tri mora, održanoj 11.11.2021. godine, usvojena je Odluka ID_F3M-02-19, UB_03-21-2 kojom se usvajaju izmjene teksta 2. FLAG natječaja u dijelu koji se odnosi na produženje roka za podnošenje prijava. U preostalom dijelu natječaja nije bilo izmjena.

 

Dana 23.08.2021. FLAG "Tri mora" objavljuje 2. FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 21.09.2021. godine i traje do 01.12.2021. godine. Posljednji dan za podnošenje prijave je 01.12.2021.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. iznose 787.859,06 EUR .

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. na ovom 2. FLAG natječaju iznosi  393.533,85 EUR  419.342,45 EUR 423.613,92 EUR.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosu 1.000,00 EUR u protuvrijednosti HRK
Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 90.000,00 116.000,00 EUR 117.000,00 EUR 

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore može iznositi 50% ili 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 
Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 23.08.2021.

Rok za prijavu: 01.12.2021.

Iznos sredstava: 393.533,85 419.342,45 EUR 423.613,92 EUR

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2023.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagurtrimora.hr
 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu 2. Natječaja iz Mjere 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture na ribarstvenom području FLAG-a "Tri mora" koje obuhvaća područje 7 jedinica lokalne samouprave.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i tradicije ribarstvenog područja.

 

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru 2. Natječaja iz Mjere 2.2.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje dva kriterija:

 • - Zajednički korisnik i
 • - Zajednički interes.

 

Ukoliko operaciju odnosno projekt ne provodi javnopravno tijelo te ista ne ispunjava kriterije zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, ali nedvojbeno ima inovativne značajke, intenzitet potpore iznosi 100%.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 2.2. su:

 1. Gospodarski subjekti iz sektora ribarstva sukladno Čl. 2, točki f) Pravilnika o provedbi LRSR; u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je primjenjivo)
 2. Gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva; u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je je primjenjivo);
 3. Poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo); u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)
 4. Javna ustanova
 5. Odgojno-obrazovna ustanova
 6. Jedinica lokalne samouprave
 7. Komunalno poduzeće
 8. Turistička zajednica
 9. Organizacija civilnog društva (Udruga u ribarstvu/ Udruga izvan sektora ribarstva, Zaklada)

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojeni proizvodni pogon ili biti nositelj koncesijskog odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Iznimno, Nositelj projekta iz Poglavlja 3.1. teksta Natječaja, točka 3., 4., 5. i 9. ne mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja Tri mora pod uvjetom da se aktivnosti/operacije provode na ribarstvenom području Tri mora i tematski su vezane za promociju kulturne – maritimne baštine i  tradicije ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja Tri mora.

Nositelji projekta moraju ispunjavati i ostale uvjete propisane FLAG Natečajem.

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Opremanje javnih prostora za predstavljanje/interpretaciju maritimne baštine i turističko posjećivanje područja; opremanje/restauracija predmeta/objekata/nosača/plovila i sl. vezanih za lokalnu ribarsku/pomorsku baštinu; tematske staze, dječja igrališta;
 2. Aktivnosti vrednovanja i zaštite maritimne baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja; izrada relevantnih studija, dokumenata i istraživanja povijesti u području ribarske/pomorske tradicije i baštine, organizacija izložbi, dizanje svijesti javnosti o baštini, uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKTrješenja i sl.), izrada knjiga, publikacija, brošura i sl. radi diseminacije znanja, vještina, načina ponašanja i običaja;
 3. Organizacija manifestacija/sajmova i sl. događanja s ciljem vrednovanja i promocije maritimne baštine i gastronomije zasnovane na proizvodima ribarstva i akvakulture, uključujući najam i /ili nabavu opreme za provedbu manifestacija;
 4. Edukativne aktivnosti o značaju i potrebi očuvanja maritimne baštine te lokalne gastronomije i proizvoda zasnovanih na tradiciji ribarstva i akvakulture te važnosti konzumacije ribljih proizvoda;
 5. Promidžbene aktivnosti.

 

Pitanja i odgovori

Pitanja korisnika od 15.10.2021.

Novo! IV.Izmjena 2.FLAG natječaja_FLAG 3M_M2.2.V2.4..pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.1.docx
Obrazac 1.B Lista troskova_V1.1_ (1).xlsx
Obrazac 1.C Odrzivost projekta. (1).xlsx
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_V 1.0.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.1.docx
Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.1.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.1.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.1.docx
NOVO!Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu_EUR.V.1.docx
NOVO!Obrazac 8.B Izjava o izdacima_EUR.V1.0.xlsx
Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 10. Izjava vlasnika nekretnine_V.1.docx
Obrazac 11. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.1.docx
Obrazac 12. Izvjesce o napretku_V.1.docx
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena_V.1.docx
PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1- (1).pdf
PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1 (7).pdf
PRILOG III LPT Pravila i upute za izracun troskova_V.1.pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila.i.upute.za.provedbu.mjera.informiranja.i.promidžbe.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija LAGUR 3M_V5_I1-W.pdf
Prilog VII Pravilnik o provedbi LRSR.zip
Prilog VIII Pravilnik i Izmjene Pravilnika za odabir i provedbu LRSR Tri mora.zip
Prilog IX Priručnik.za,korisnike.Operativnog.programa.za.pomorstvo.i.ribarstvo.2014.2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute.za.čuvanje.dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič.za.upis.u.Evidenciju.korisnika.potpora.u.ruralnom.razvoju.i.ribarstvu3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija MSPa1.pdf
Prilog XIII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu nam terenu u ranijoj fazi.pdf
Staro!Tekst 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.2.0_.pdf
Staro!I.Izmjena 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.2.1.pdf
STARO!Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu_V.1.docx
STARO!Obrazac 8.B Izjava o izdacima_V1.0.xlsx
Staro!II.Izmjena 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.2.2.pdf
Staro!III.Izmjena 2. FLAG natjecaj_FLAG 3M_M 2.2._V.2.3.pdf

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 08.04.2022. donesene su Odluke o odabiru projekata te je temeljem rezultata cjelokupno provedenog postupka i konačnosti Odluka o odabiru usvojena Odluka o utvrđivanju konačne rang liste u okviru 2. Natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR Tri mora za razdoblje 2014-2020.

Popis i konačna rang lista projekata prijavljenih na FLAG natječaj nalazi se ovdje