Zatvoreni natječaji

Drugi natječaj FLAG-a u okviru Mjere 1.2.!
  • 30.12.2020.
  • Zatvoren

Vrlo važna obavijest! Promjena adrese za slanje pismena!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 14.04.2023. usvojena je Odluka o izmjeni adrese sjedišta i adrese za slanje pismena u okviru svih FLAG Natječaja. Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi korisnici FLAG Natječaja da od ponedjeljka 17.04.2023. svoja pismena vezana za projektne prijave, umjesto na adresu Nikole Tavelića 11 u Posedarju sada dostavljaju na adresu;

Lokalna akcijska grupa "Tri mora"

Centar za razvoj i edukaciju

Grabi 26, 23241 Poličnik (uz obvezne napomene propisane natječajem za svaku vrstu zahtjeva)

 

Važna obavijest-29.03.2021.!Izmjene FLAG Natječaja u okviru Mjere 1.2.

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.03.2021. godine donesena je Odluka o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribartsva i akvakulture" , ID_F3M-02-04, UB_03-21-2 u dijelu koji se odnosi na Obrazac 1.C Poslovni plan_održivost projekta i Poglavlje 4. i 9.2. teksta Natječaja koji se odnose na kumulativ financijskog toka i rok za podnošenje prijava time da se isti produžuje do 19.04.2021. U ostalom dijelu natječaja za Mjeru 1.2. nije bilo izmjena.

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 28. prosinca 2020. godine usvojena je Odluku ID_F3M-02-013, UB_03-20-3 o usvajanju procedura natječaja te raspisivanju drugog (2) natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" u okviru specifičnog cilja 1. iz LRSR „Tri mora“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 29.01.2021. godine i traje do 31.03.2021. 19.04.2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2. iznose 586.400,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti od  4.425.560,80 HRK.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2. na ovom FLAG natječaju iznosi 321.394,04 EUR  u kunskoj protuvrijednosti 2.425.560,82 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 500,00 EUR u protuvrijednosti HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 150.000,00 EUR u protuvrijednosti HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta.

Iznimno, intenzitet potpore može biti i do 100% za projekte koji ispune uvjete propisane u Poglavlju 2.5 FLAG Natječaja.

 
Osnovni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 30.12.2020.

Rok za prijavu: 29.01.2021. do 31.03.2021. 19.04.2021.

Iznos sredstava: 321.394,04 EUR

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2023.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

  • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

  • Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagurtrimora.hr

 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha jačanje konkurentnosti gospodarskog sektora ribartsva i akvakulture na ribarstvenom području FLAG-a Tri mora.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Jačanje konkurentnosti i održivosti sektora ribarstva i akvakulture na području Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tri mora.

Osnovni intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 1.2.

Intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere  1.2. u slučaju da projekt odnosno operacija zadovoljava kumulativno tri kriterija: zajedničkog korisnika, zajedničkog interesa i inovativne značajke, sukladno Pravilniku o provedbi LRSR, Članak 8. stavak 5.

Intenzitet potpore prihvatljivih troškova za operacije odnosno projekte koji ne ispunjavaju kumulativno kriterije zajedničkog korisnika, zajedničkog interesa i inovativne značajke, ali  nedvojbeno ispunjavaju kriterij inovativne značajke te je Nositelj ugostitelj iz Poglavlja 3.1., stavak 2. točka 2. teksta natječaja iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore prihvatljivih troškova za operacije koje provode organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorske organizacije sukladno Prilogu I Uredbe (EU) br. 508/2014 iznosi 75% ukupno prihvatljivh troškova.

 

Prihvatljivi nositelj projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.2 je gospodarski subjekt iz sektora ribarstva sukladno članku 2, točki f) Pravilnika za provedbu LRSR (NN, br. 27/2019, 77/2020) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)

- koji je subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu i to korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva,

- koji je subjekt u poslovanju s hranom koji se bavi ugostiteljstvom, odobren za djelatnost sukladno posebnim propisima te registriran kao Prvi kupac ribe.

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojen proizvodni pogon ili biti nositelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Tri mora.

Nositelj mora ispunjavati i druge uvjete propisane poglavljem 3.1. FLAG Natječaja.

 

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su u slijedećim kategorijama:

  1. Ulaganja u građenje (izgradnja/rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prihvat i/ili preradu i/ili čišćenje i/ili skladištenje proizvoda ribarstva i/ili akvakulture u svrhu modernizacije poslovanja i unaprjeđenja sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
  2. Ulaganja u opremanje objekata ugostitelja – prvih kupaca ribe: nabava opreme i/ili IKT rješenja i/ili sustava za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje ;
  3. Ulaganja u nabavu i/ili opremanje specijaliziranih vozila (npr. hladnjača) u svrhu jačanja distribucije proizvoda ribarstva i akvakulture;
  4. Promidžbene aktivnosti

 

 

Novo!FLAG natjecaj.FLAG 3M.M.1.2.B.V.2.1..pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu.V.1.docx
Obrazac 1.B Lista troskova. prerada.xlsx
Novo.Obrazac 1.C Poslovni plan_Odrzivost projekta_V.5 (3).xlsx
Obrazac 2. Izjava Nositelja projekta.V 1.0.docx
Obrazac 3. Sazetak izbora ponuda.V.1.xlsx
Obrazac 4. Izjava o nespostojanju sukoba interesa.V.1.docx
Obrazac 5. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti.V.1.docx
Obrazac 6. Izjava o velicini poduzeca.xlsx
Obrazac 7. Izjava vlasnika nekretnine.V.1.docx
Obrazac 8. Zaposlenici.xlsx
Obrazac 9.A Zahtjev za isplatu.V.1.docx
Obrazac 9.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima. (3).xlsx
Obrazac 10. Izvjesce o napretku.V.1.docx
Obrazac 11. Zahtjev za odobrenje promjena.V.1.docx
PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.1 (11).pdf
PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.1 (5).pdf
PRILOG III Popis proizvoda ribarstva i akavakulture_V.1.pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Tri mora V4.pdf
Prilog VII Pravilnik i Izmjene Pravilnika za odabir i provedbu LRSR Tri mora.zip
Prilog VIII Pravilnik-o-provedbi-LRSR-NN-27_19,22_20.pdf
Prilog IX Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute-za-čuvanje-dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija-MSP-a-1.pdf
Prilog XIII Vizualni-identitet-OP-za-pomorstvo-i-ribarstvo (1).zip
Prilog XIV Uputa-za-popunjavanje-obrasca-Zahtjeva-za-kontrolu-na-terenu-u-ranijoj-fazi.pdf
Staro!FLAG natjecaj.FLAG 3M.M.1.2.B.V.2.pdf
Staro.Obrazac 1.C Poslovni plan_Odrzivost projekta_V.4.xlsx

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 07.09.2021. donesena je Odluka o odabiru projekta te je temeljem rezultata cjelokupno provedenog postupka i konačnosti Odluka usvojena Odluka o utvrđivanju konačne rang liste u okviru Natječaja za Mjeru 1.2."Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" iz LRSR Tri mora za razdoblje 2014-2020.

Popis i konačna rang lista projekata prijavljenih na FLAG natječaj u okviru Mjere 2.1. nalazi se ovdje.